ท่องเที่ยว 5 จังหวัดจัดไป สักครั้ง ในชีวิต

posted Aug 18, 2017, 10:49 AM by siam coverage   [ updated Aug 18, 2017, 10:54 AM ]

เมื่อเร็วๆนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยใช้แนวคิด "5 จังหวัด สักครั้งในชีวิต" เพิ่มการรับรู้และเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน


โดยได้จัดทริปโปรโมทการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง 1 ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว “5 จังหวัด สักครั้งในชีวิต”ระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม ตามเส้นทางดังนี้

เส้นทางที่ 1 สุโขทัย- ตาก (พระพุทธบาทดอยโล้น-อุทยานไม้กลายเป็นหิน - วัดพระบรมธาตุ- กาดต้าตง -ถนนคนเดินย้อนยุควิถีแม่ปิง)

เส้นทางที่ 2 พิษณุโลก - เพชรบูรณ์ (วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว- จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ-อ่างเก็บน้ำคลองลำกง) 

เส้นทางที่ 3 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ม่อนลับแล - ป่าวนอุทยานแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - ศูนย์การเรียนรู้เห็น -สปาส้มซ่า)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ ได้กล่าวถึงการดำเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 – 2560 แผนพัฒนา 3 ยุทธศาสตร์ คือ การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก และเพชรบูรณ์ ซึ่งพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญหลากหลายทั้งทางนิเวศ คือ อุทยานแห่งชาติต่างๆ เช่น ภูหินร่องกล้า ทุ่งแสลงหลวง เขาหลวง เขาค้อ ภูสอยดาว ฯลฯ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พระราชวังจันทน์ ฯลฯ ซึ่งเป็นทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและมีศักยภาพในการพัฒนาได้เป็นอย่างดีสามารถเชื่อมโยงเป็นพื้นที่ผสมผสานทั้งเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสากรรม มีโอกาสการพัฒนาและสร้างสรรค์เศรษฐกิจได้กว้างไกลหลากหลาย เช่น การเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยว ด้วยความหลากหลายของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ในการดำเนินกิจกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้สร้าง เครือข่ายทางวิชาการในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดอบรมเพื่อเป็นวิทยากรกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยใช้หลักสูตรของกรมการท่องเที่ยว และได้จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการในการให้บริการการท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม รวมทั้งมีนักวิชาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ร่วมโครงการ จังหวัดละ 5 ชุมชน รวม 25 ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และนำไปแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการออกแสดงสินค้า(Road show ) ใน 4 ภาค 6 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี และกรุงเทพมหานคร ในเดือนสิงหาคม 2560
 นอกจากนี้ยังมีการจัดทำหนังสั้น 5 จังหวัด กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย โดยได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติในการร่วมทำ WORKSHOP กับผู้ได้รับรางวัล จัดทำสมุดภาพประชาสัมพันธ์ 5 จังหวัด การจัดทำแผนที่ท่องเที่ยว โบรชัวร์ การประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัดและผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านแอ็พพลิเคชั่น เว็บไซต์ และยูทูป เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัด และเสริมสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนต่อไป
Comments