“TMI” บอร์ดไฟเขียว ส่ง “ธีระมงคล เอนเนอร์ยี” เข้าลงทุนซื้อหุ้นโครงการโรงไฟฟ้า

posted Mar 19, 2019, 9:57 AM by siam coverage   [ updated Mar 19, 2019, 9:59 AM ]

“ธีระมงคล อุตสาหกรรม” บอร์ดอนุมัติ “ธีระมงคล เอนเนอร์ยี” เข้าซื้อหุ้นลงทุน 100% ในบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด-บริษัท โกลบอล ยูทิลิติ้ี ซัพพลาย จำกัด เพื่อต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานทดแทน

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย TMI เข้าซื้อหุ้นเพื่อลงทุนในสัดส่วน 100% กับบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด และบริษัท โกลบอล ยูทิลิติ้ี ซัพพลาย จำกัด เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า โดยทางบริษัทได้เข้าทำการศึกษาโครงการ (Due Diligence) เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกัน บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จํากัด จะเข้าทําการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จํากัด จํานวน 499,998 หุ้น โดยเป็นจํานวนเงินประมาณ 26,999,892 บาท หรือคิดเป็น 100% ของจํานวนหุ้นทั้งหมด 


และจะเข้าทําการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จํากัด จํานวน 9,998 หุ้น โดยเป็นจํานวนเงินประมาณ 999,800 บาท หรือคิดเป็น 99.98% ของจํานวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งบริษัทจะทําการจ่ายส่วนที่เหลือจากการเข้าศึกษาโครงการอีกจํานวน 14 ล้านบาท หลังจากได้จ่ายชําระค่าเข้าศึกษาโครงการแล้วจํานวน 14 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง 2 ฉบับขนาดกําลังการรวมทั้งสิ้น 3.96 เมกะวัตต์ ได้แก่

1.สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ VSPP-PEA-001/2559 เป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยในปัจจุบันยังไม่ได้ก่อสร้าง แต่มีกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า หรือSCOD ภายในวันที่ 30กรกฎาคม 2562 ขนาดกําลังการผลิต 2.97 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์ ตั้งอยู่ที่อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า เป็นอัตราค่าพลังงานขายปลีกตามประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก ตามประเภทการใช้ไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมารวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายปลีก (Ft ขายปลีก) โดยได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) ที่ 0.30 บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี

โดยโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าที่อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จะใช้วงเงินลงทุนและพัฒนาโครงการทั้งสิ้น 190,000,000 บาท ซึ่งจากประมาณผลการศึกษาความเป็นไปได้และอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะได้ผลตอบแทนการลงทุนประมาณ 13.75% ซึ่งสามารถคํานวณ Pay-back Period ได้ 7.35 ปี ตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ

2.สัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่VSPP-PEA-104/2555 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดกําลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์ ตั้งอยู่ที่ อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า เป็นอัตราค่าพลังงานขายปลีกตามประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก ตามประเภทการใช้ไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งมารวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย อัตโนมัติขายปลีก (Ft ขายปลีก) และได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม(Adder) ที่ 0.50 บาท เป็นระยะเวลา 8 ปี ขณะที่บริษัท โกลบอล ยูทิลิติ้ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยในปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจ
“สำหรับประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจากการลงทุนดังกล่าว เพื่อต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานทดแทนของบริษัท สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงในอนาคต และการลงทุนในครั้งนี้ได้มีแหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียน และ การออกตั๋วแลกเงิน หรือหุ้นกู้ ของTMI” นายธีระชัย กล่าว
Comments