ประชุมผู้ถือหุ้น “TEAMG” พร้อมจ่ายปันผลปี63 ในอัตรา 0.05 บาท

posted May 1, 2021, 7:32 AM by siam coverage   [ updated May 1, 2021, 7:33 AM ]นายศานิต ร่างน้อย (แถวสุดท้ายคนกลาง) ประธานกรรมการ, ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย (แถวสุดท้าย ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการ ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มทีม, ดร. อภิชาติ สระมูล (แถวสุดท้ายที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, พร้อมด้วย กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถนนนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 ท่าน ตามนโยบายภาครัฐ โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานตลอดปี 2563 และบริษัทฯ วางเป้าปี 2564 เติบโตขึ้น 10% หรือมีรายได้ราว 1,800-1,900 ล้านบาท โดยในปี 2564-2568 บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น “A regional solution provider and innovative business developer” และมุ่งเป้าหมายในการขยายงานด้านธุรกิจอื่นๆ และการลงทุนใน Non-Consulting Business ในสาขาที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ (Recurring Income) สร้างผลตอบแทนการลงทุนให้ได้เท่ากับผลตอบแทนจากงานธุรกิจที่ปรึกษา (Consulting Business)

จากการประชุมในครั้งนี้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายปันผลประจำปี 2563 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น เพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้น ที่มีจำนวน 680,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 34,000,000 ล้านบาท รวมการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการทั้งปี 0.16 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,800,000 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
Comments