สากล เอนเนอยี “SKE” หนึ่งในผู้นำธุรกิจให้บริการสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน ของประเทศไทย เตรียมเข้าระดมทุนใน SET ต่อยอดขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องการกับอัดก๊าซธรรมชาติและธุรกิจพลังงาน

posted Oct 4, 2017, 10:53 AM by siam coverage   [ updated Oct 4, 2017, 10:56 AM ]

บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ “ SKE ” หนึ่งในผู้นำธุรกิจให้บริการสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปลายปีนี้ ระดมทุนขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การอัดก๊าซธรรมชาติและธุรกิจพลังงาน

นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ “SKE” เปิดเผยว่า“บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน(Private Mother Station : PMS) รายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อขนส่งไปให้กับสถานีบริการ NGV นอกแนวท่อส่งก๊าซ (สถานีลูก) รวมถึงดำเนินการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะนำไปใช้ในส่วนอื่นๆต่อไป โดยได้ทำสัญญาระยะยาว 20 ปี กับกลุ่มปตท. ซึ่งปัจจุบันเรามีสถานีก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ 2 สถานี คือ 1.) สถานีก๊าซธรรมชาติหลักปทุมธานี ตั้งอยู่ที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี รองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ในปริมณฑล มีกำลังการอัดก๊าซธรรมชาติและกำลังสำรองประมาณ 250 ตันต่อวัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเพิ่มเติมกับ ปตท. เพื่อขยายกำลังอัดก๊าซธรรมชาติได้สูงสุด 350 ตันต่อวัน 2.) สถานีก๊าซธรรมชาติหลักสระบุรี ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำลังการอัดก๊าซธรรมชาติสูงสุด เท่ากับ 400 ตันต่อวัน ซึ่งเมื่อรวมทั้ง 2 สถานีอัดก๊าซ บริษัทฯ มีกำลังการอัดก๊าซสูงถึง 750 ตันต่อวัน หรือ 273,750 ตันต่อปี”

นายชัชชัย กล่าวต่อว่า “บริษัทฯมีผลประกอบการที่มั่นคง และเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 414 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้ 363 ล้านบาทในปี 2558 และรายได้ 297 ล้านบาทในปี 2557 โดยบริษัทมีกำไรสุทธิ 128 ล้านบาท ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจาก กำไรสุทธิ 117 ล้านบาทในปี 2558 และ 110 ล้านบาทในปี 2557 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 30.80 ร้อยละ 32.10 และ ร้อยละ37.07 ของรายได้รวมตามลำดับ

สำหรับในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 163 ล้านบาท และ 202 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 19.30% จากรายได้ในส่วนการปรับปรุงคุณภาพลดลง ปริมาณการอัดก๊าซธรรมชาติและ อัตราค่าบริการอัดก๊าซธรรมชาติลดลง และ สำหรับงวด 6 เดือนของปี 2560 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ38 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ23.52% ลดลงจากกำไรสุทธิ 67 ล้านบาทจาก

งวดเดียวกันของปี 2559 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการที่ลดลงและค่าใช้จ่ายในการบริหารธุรกิจเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 14.43% และมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) สูงถึง 10.76% ในขณะที่มีอัตราหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 0.54 เท่า ”

นายชัชชัย กล่าวต่อว่า “บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 465.00 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 346.40 ล้านบาท และมีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน ไม่เกิน 237,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.51 ของจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท) ในไตรมาส 4 ปีนี้ โดยปัจจุบัน กลุ่มผู้บริหารนำโดย ครอบครัวสุเมธโชติเมธาถือหุ้นจำนวน 72.22% และ ครอบครัวนันทีถือหุ้นจำนวน 27.78 % และจะลดลงเหลือรวม 74.49% ภายหลังการเพิ่มทุนด้วยการขายหุ้นไอพีโอ ”

“ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อขยายกิจการโดยวางแผนที่จะปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานในอนาคตและมีนโยบายขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนที่จะลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสูบอัดและจ่ายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) และลงทุนในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ตามแนวท่อแบบ Ex-pipeline รวมไปถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานในบริษัทฯ ” นายชัชชัยกล่าวเสริม

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า “บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ “SKE” ซึ่งมีลำดับ1 ใน 3 ของผู้ประกอบธุรกิจอัดก๊าซธรรมชาติโดยเอกชนของประเทศ มีความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากมีผลประกอบการที่ดีและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งกอปรกับบริษัทฯมีความมุ่งมั่นและแน่วแน่ ในการเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งบริหารงานโดยผู้บริหารหลักที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจเป็นอย่างดี

ในอุตสาหกรรมพลังงาน เรามีความเชื่อมั่นว่า พลังงานทดแทนยังคงมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีแผนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีบริการ NGV ตามแนวท่อส่งก๊าซ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาธุรกิจด้านก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. เราเชื่อมั่นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปของ SKEจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี”

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. คุณกำพล ทรวงบูรณกุล EVP บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
2. คุณคมกฤต มีคำสัตย์ SVP บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
3. คุณชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
4. คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
5. คุณธนาพณ สุเมธโชติเมธา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
6. คุณจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
7. คุณณัฐภัสสร เจียมวิจิตรกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
8. คุณเพียงใจ วงศ์พราวมาศ ผู้จัดการแผนกบัญชีและงบประมาณ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
Comments