ผู้ถือหุ้นกู้ PPPM อนุมัติขยายอายุหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี

posted Feb 12, 2021, 9:39 AM by siam coverage   [ updated Feb 12, 2021, 9:40 AM ]
%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%2BTLUXE%2B198A-SS


ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) และนายประวีณ ดีขจรเดช ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน (ที่ 2 จากขวา) บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 3 รุ่น PPPM213A, TLUXE205A และ TLUXE198A เพื่อขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี พร้อมเปลี่ยนแปลงการชำระดอกเบี้ยจากปีละ 4 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง และเสนอให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ เป็นผลให้หุ้นกู้รุ่น PPPM213A ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน มี.ค.2566 อัตราดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 8.59% หุ้นกู้รุ่น TLUXE205A ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน พ.ค.2566 อัตราดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 7.06% และหุ้นกู้รุ่น TLUXE198A ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน ก.ค.2566 และอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 7.83% ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ
Comments