AMA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

posted Apr 19, 2018, 9:21 PM by siam coverage   [ updated Apr 19, 2018, 9:25 PM ]

นายเกษม เวชศิลป์ (คนที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายพิศาล รัชกิจประการ (คนที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท
อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผล ประจำปี 2560 ในรูปแบบของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และหุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ดเมื่อเร็วๆ นี้
Comments