Siamcoverage TH‎ > ‎

เปิดรับสมัครแล้วจ้า โครงการส่งเสริมทำความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมในงานชลประทานกับเยาวชนรอบอ่างเก็บน้ำ (เยาวชนรักษ์น้ำ 2563 )ภายใต้ การดูแลส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

posted Jul 12, 2020, 11:49 PM by siam coverage   [ updated Jul 12, 2020, 11:50 PM ]

โครงการส่งเสริมทำความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมในงานชลประทานกับเยาวชนรอบอ่างเก็บน้ำ (เยาวชนรักษ์น้ำ 2563 )ภายใต้ การดูแลส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาทักษะทั้งเชิงวิทยาศาสตร์ และเชิงสังคม เพื่อให้เยาวชนและครูมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการดูแลแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ควบคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ผ่านกิจกรรมค่ายฝึกอบรมและการประกวดโครงการ “การจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อรองรับการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน อย่างมีส่วนร่วม”

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 23 กรกฎาคม 2563

ติดต่อสอบถาม
E-mail : raknum2020@gmail.com
คุณอัณณ์ญาดา ชินเลิศธนนนท์ (ประสานงานโครงการ)
โทร. 061 409 9616
Comments