Siamcoverage TH‎ > ‎

ชลประทาน สานต่องานของพ่อ จัดกิจกรรมสร้างฝายพร้อมกับดำเนินการเผยแพร่ความรู้ให้ชุมชน

posted Aug 29, 2018, 10:05 PM by siam coverage   [ updated Aug 29, 2018, 10:11 PM ]


กรมชลประทาน หน่วยงานที่มีภารกิจทั้งในด้านการจัดหา และพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน สนองงานโครงการพระราชดำริ อาทิ การดำเนินการสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ได้สานต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์น้ำควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าเป็นอย่างยิ่ง โดยทรงเสนอแนวทางการจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื่น หรือ ฝายต้นน้ำ (CHECK DAM) ภายใต้งบประมาณที่ประหยัดและใช้วัสดุราคาถูกและหาง่ายในท้องถิ่น เพื่อกักเก็บน้ำและสร้างความชุ่มชื้นให้ดินและผืนป่า ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินที่แห้งแล้งให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้ มาขยายผลโดยการจัดกิจกรรมสร้างฝายต้นน้ำ พร้อมกับดำเนินการเผยแพร่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างฝายต้นน้ำตามหลักวิชาการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อให้องค์ความรู้ให้กับชุมชนหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปดำเนินการในพื้นที่ของตัวเองได้


Comments