Siamcoverage TH‎ > ‎

โตโยต้า เปิดศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ แห่งที่ 6 พร้อมบรรลุ เป้าหมายการเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯครอบคลุม ทั้ง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ

posted Nov 20, 2022, 11:42 PM by siam coverage   [ updated Nov 20, 2022, 11:43 PM ]
1669000966886_copy_1024x683

โตโยต้า เปิดศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ แห่งที่ 6 บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด จ.สระบุรี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหัวเชื้อเพาะเห็ดพร้อมบรรลุ เป้าหมายการเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯครอบคลุมทั้ง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ

1669001003602_copy_1024x682
1669001704009_copy_1024x682

คุณสุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด คุณศิริวรรณ บุญวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าสระบุรี จำกัด และคุณอภิศักดิ์ แซ่หลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด ร่วมเปิด “ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ แห่งที่ 6” ณ บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด จังหวัดสระบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

1669001007957_copy_1024x682
1669001043925_copy_1024x682

“ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” เป็นกิจกรรมในโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ที่ได้นำปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ วิถีโตโยต้า ระบบการผลิตแบบโตโยต้า และปรัชญาลูกค้าเป็นที่หนึ่ง มาถ่ายทอดให้แก่วิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย ให้สามารถดำเนินธุรกิจด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงธุรกิจชุมชนต่างๆ และมีส่วนช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้ มีการพัฒนาและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ อาทิ เช่น ประสิทธิผลในการผลิต คุณภาพสินค้า และต้นทุนสินค้าคงคลัง เป็นต้น

1669000995921_copy_1024x683
1669000998776_copy_1024x683

บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด จังหวัดสระบุรี เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหัวเชื้อเห็ดมากกว่า 20 สายพันธุ์รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ดให้แก่บรรดาเกษตรกรต่างๆ บริหารงานโดยคุณอภิศักดิ์ แซ่หลี ธุรกิจฯได้เข้าร่วมกิจกรรมการ ไคเซ็นภายใต้โครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ในปี พ.ศ. 2562 ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท โตโยต้าสระบุรี จำกัด โดยโตโยต้าได้ส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านระบบการผลิตแบบโตโยต้าและหลักการไคเซ็น (การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) เข้าไปช่วยเหลือธุรกิจชุมชนในลักษณะของการเป็น “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” โดยร่วมศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา พร้อมนำองค์ความรู้ของโตโยต้าเข้าไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของธุรกิจ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมืออาชีพ สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม สร้างการจ้างงานในท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

1669000970175_copy_1024x530
Comments