Siamcoverage TH‎ > ‎

พิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณ

posted Nov 6, 2021, 9:31 AM by siam coverage   [ updated Nov 6, 2021, 9:32 AM ]

.com/img/a/


.com/img/a/

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในพิธี โดยมีผู้เกษียณราชการ และผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการของส่วนงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้เข้าร่วมในพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ
Comments