Siamcoverage TH‎ > ‎

คุณสุเทพ ช่วยปัญญา วิทยากรต้นกล้า ตากล้องและเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ต้นกล้า ตากล้อง”

posted Jan 2, 2019, 5:51 AM by siam coverage   [ updated Jan 2, 2019, 5:56 AM ]


ในโรงเรียน Mary Chapman สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์การถ่ายภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ให้มีมุมมองในการถ่ายภาพเป็นของตนเองโดยมี คุณชาธร โชคภัทระ และสุรศักดิ์ ตราภูมิเป็นวิทยากรร่วมโครงการ ให้กับเยาวชนนักเรียนผู้พิการทางหูได้เกิดทักษะการถ่ายภาพเกิดจิตสำนึก รักวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของประเทศทั้งเป็นการส่งเสริมและเป็นการถ่ายทอดเผยแพร่ ผ่านภาพถ่ายในมุมมองของคนพิการทางหู อาทิเช่น การถ่ายภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและแหล่งท่องเที่ยว โครางการนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนผู้พิการมีประสบการณ์การถ่ายภาพและเป็นโอกาสสร้างอาชีพได้ต่อไป
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ฝึกทักษะสร้างจิตนาการณ์ให้เยาวชนนักเรียนผู้พิการได้มีการแสดงออกบนรูปถ่ายของตนเอง

• เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างสรรค์วงการถ่ายภาพผ่านกิจกรรมให้พัฒนายิ่งขึ้น
• เพื่อสร้างการรับรู้กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของการท่องเที่ยว และเสริมสร้าง จิตสำนึก รักการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มเยาวชนนักเรียนที่เข้าโครงการและบุคคลทั่วไป
• เพื่อส่งเสริมวงการถ่ายภาพให้เกิดความหลากหลาย ในรูปแบบของการถ่ายภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี ของกลุ่มเยาวชนนักเรียนผู้พิการในประเทศอาเซียน 10 ประเทศ 


บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) ...
กัมพูชา (Cambodia) ...
อินโดนีเซีย (Indonesia) ...
ลาว (Laos) ...
มาเลเซีย (Malaysia) ...
พม่า (Myanmar) ...
ฟิลิปปินส์ (Philippines) ...
สิงคโปร์ (Singapore) อีกด้วย
Comments