Siamcoverage TH‎ > ‎

อ.ส.คจับมือม.เกษตรเดินหน้าโครงการหลักสูตรการเลี้ยงโคนม รุ่น 2

posted Jun 23, 2022, 7:42 AM by siam coverage   [ updated Jun 23, 2022, 7:43 AM ]
19079


นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า เพื่อสืบสานต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทานให้กับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจเกี่ยวกับประกอบอาชีพโคนมในอนาคต เร็วๆนี้อ.ส.ค.ได้จัดโครงการฝึกอบรมและฝึกงานนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักสูตรการเลี้ยงโคนม รุ่นที่ 2 ขึ้นโดยโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรม ระหว่าง อ.ส.ค. กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการให้ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการสอนและการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค สำนักงานใหญ่อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


19080


19081


สำหรับโครงการดังกล่าวอ.ส.ค.มีเป้าหมายดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์หลักมุ่งเน้นให้นิสิตของคณะเกษตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีความรู้ความชำนาญและและประสบการณ์เพิ่มเติมในด้านการเลี้ยงโคนมเกี่ยวกับการบริหารจัดการฟาร์มโคนม การผลิตน้ำนมดิบที่สะอาด การจัดการด้านอาหาร พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์รวมถึงการดูแลสุขภาพโคนม ซึ่งจะเป็นประโยชน์เป็นต่อสถาบันและตัวนิสิตเอง เมื่อออกไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ โดยนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก
Comments