Siamcoverage TH‎ > ‎

อ.ส.ค.ผนึกความร่วมมือแม่โจ้ ยกระดับอุตสาหกรรมนมไทย

posted Oct 16, 2018, 6:05 PM by siam coverage   [ updated Oct 16, 2018, 6:08 PM ]
อ.ส.ค. ผนึกความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แลกเปลี่ยนข้อมูล-เทคโนโลยีมุ่ง วิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับความก้าวหน้าอุตสาหกรรมนมของประเทศ


ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค)
กล่าวว่า ในปี 2561นี้ อ.ส.ค.ยังคงเดินหน้าในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการศึกษาวิจัยเพื่อยกระดับด้านการพัฒนาโคนมและอุตสาหกรรมนมไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ล่าสุดได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและในการศึกษา วิจัยและการให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโคนมและอุตสาหกรรมโคนม รวมทั้งความร่วมมือด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการสอน การวิจัย การฝึกอบรมบุคลากรส่งเสริมบริการวิชาการ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของการผลิตโคนมและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทยและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมนมของประเทศ 
 
“อ.ส.ค. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา ความรู้ เทคโนโลยีและบุคลากรผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาหลักวิชาการผลิตโคนม


และอุตสาหกรรมโคนมทั้งในเรื่องพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการฟาร์ม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตลาด และรวมไปถึงการสหกรณ์ล้วนเป็นกลไกลที่จะช่วยยกระดับอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทยและการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมนมในประเทศ ซึ่งในอนาคตอ.ส.ค.และมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะทำผลความสำเร็จจากความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานครั้งนี้ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าว 
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และอ.ส.ค.นั้นที่ผ่านมาถือเป็นเครือข่ายพันธมิตรทางด้านวิชาการมาอย่างยาวนาน อาทิ ความร่วมมือภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพิชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชมะเกี๋ยงโดยให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผลิตแยมมะเกี๋ยงส่ง จำหน่ายให้อ.ส.ค. โดย อ.ส.ค.มีเป้าหมายต้องการผลผลิตมะเกี๋ยงคุณภาพจำนวน 20ตัน/ปี เพื่อนำมาผลิตโยเกิร์ตมะเกี๋ยงให้ได้ประมาณ 5แสนถ้วย 
 
ซึ่งปัจจุบันยังผลิตได้เพียงสัปดาห์ละ 8-9พันถ้วยเนื่องจากขาดแคลนผลผลิต โดยในปี2560 อ.ส.ค.สามารถผลิตโยเกิร์ตผสมมะเกี๋ยงได้ 224,707 ถ้วยมียอดจำหน่าย 2 ล้านบาทส่วนปี 2561 ผลิตได้ 221,198 ถ้วยจำหน่ายได้ 1.9 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้มีการวิจัย พัฒนาร่วมกันในการผลิตไอศครีมเซอร์เบทมิกซ์เบอรรี่ซึ่งนำผลผลิตมะเกี๋ยง น้ำหม่อน น้ำนมโคมาผสมกันแต่เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอจึงยังไม่ได้ผลิตออกมาจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ก่อนหน้านี้ได้ร่วมมือกันทดสอบภายใต้โครงการผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนมคัดเพศโดยวิธี Cytotoxic โดย อ.ส.ค.ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนมฯด้วยวิธีนี้จำนวน 3,000 หลอด รวมทั้งได้จัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์จากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ชนิดคือ ข้าวโพดบดและเมล็ดถั่วเหลืองไขมันเต็มได้ผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจมาแล้ว
Comments