Siamcoverage TH‎ > ‎

"อ.ส.ค.” ปลื้มคว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 4 ปีซ้อน

posted Oct 16, 2018, 6:44 PM by siam coverage   [ updated Oct 16, 2018, 6:46 PM ]

อ.ส.ค. ฉุดไม่อยู่ คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 4 ปีซ้อน ส่วนปีนี้คว้าอีก 2 รางวัล “รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่นด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร” และ”รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” พร้อมประกาศเดินหน้าผนึกความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ เสริมแกร่งการผลิตนำการตลาดและดันยอดขายภายใน 64 ทะลุ 12,000 ล้านบาท 


ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กล่าวว่า จากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเครือข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันที่ 24 สิงหาคม 61ที่ผ่านมา อ.ส.ค. สามารถคว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประเภท “รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น”ด้านการยกระดับการบริหาร จัดการองค์กร” และรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใน “งานประกาศรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น หรือ SOE Award” ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใต้แนวคิด “รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน"

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา อ.ส.ค.ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 2 ปีซ้อนมาแล้ว คือในปี 2558 ปี 2559 และจากการเดินหน้าพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่องทำให้ปี 2560 สามารถคว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “ด้านพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม” ส่วนปีนี้คว้ามาอีก 2รางวัลและถือว่าได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของพนักงาน อ.ส.ค. เป็นอย่างมากและทุกรางวัลที่ได้รับจะเป็นกำลังใจสำคัญในการที่ อ.ส.ค.จะเดินหน้าขับเคลื่อน พัฒนาองค์กรให้แข่งแกร่งทางด้านธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมการพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนคู่สังคมไทย 

อย่างไรก็ตาม การจะขับเคลื่อนองค์กรและอุตสาหกรรมนมไทยให้แข็งแกร่งได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งที่ผ่านมา อ.ส.ค. ได้ผนึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ ลงนามความร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก) เพื่อช่วยสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน อาทิ ด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ ผ่านโครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมโคนม การตลาดผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร

ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และชุมชนในภาคเกษตรให้ดีขึ้น เน้นใช้หลักการตลาดนำการผลิต พัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำเพื่อเชื่อมโยงการตลาดและการผลิตอย่างครบวงจร ซึ่ง ธ.ก.ส.มีเกษตรกรลูกค้าครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่วนหนึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนม ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบให้กับ อ.ส.ค. รวมถึงเป็นเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตร ส่งสินค้าจำหน่ายในตลาด อ.ต.ก. เป็นการเชื่อมโยงการผลิต การตลาด ระหว่างเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. กับเครือข่ายการตลาดของ อ.ต.ก. และ อ.ส.ค. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืน ในการพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และชุมชนในภาคเกษตรตลอดไป

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวถึง แนวทางด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรในอนาคตด้วยว่า อ.ส.ค. จะมุ่งเน้นปรับปรุงจุดอ่อนเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมขับเคลื่อนองค์กรภายใต้พันธกิจเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ 1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 2. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม 3. สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม 4. มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) ด้วยหลักธรรมาภิบาล

การผลักดันให้นมไทย-เดนมาร์คเป็นแบรนด์นมแห่งชาติที่ติดอยู่ในใจของคนไทย พร้อมตั้งเป้าหมายยอดขายรวมไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาทในปี 2564 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับอุตสาหกรรมโคนมแบบครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยและคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและสังคม พร้อมดำเนินการวิจัยและพัฒนานำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งยังมุ่งสร้างความสามารถการแข่งขันเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ เช่น ฟาร์มโคนมออร์แกนิก, ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม, ศูนย์วิจัย, โรงงานผลิตภัณฑ์นมมาตรฐานสูง, ตลาดจำหน่ายสินค้า เป็นต้น” ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าว

สำหรับการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นหรือ SOE Award ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งปีนี้จัดภายใต้แนวคิด "รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน" ซึ่งปีนี้โดยคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้กำหนดรางวัลใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา คือ รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจใน 2 ด้าน ประเภทแรกคือ 1.ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรหรือโครงการพี่เลี้ยงและประเภทที่ 2.คือด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (Collaboration) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ
Comments