Siamcoverage TH‎ > ‎

อ.ส.ค.ให้การต้อนรับอาจารย์ ม.กรุงเทพฯ

posted Dec 9, 2021, 7:48 AM by siam coverage   [ updated Dec 9, 2021, 7:50 AM ]

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ให้การต้อนรับ นายนาวิน ประทุมรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ในโอกาสเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของโรงงานนมมวกเหล็ก ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆนี้
Comments