Siamcoverage TH‎ > ‎

อ.ส.ค.คึกโหมหนักกิจกรรมกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้าปี 64

posted Nov 6, 2021, 9:29 AM by siam coverage   [ updated Nov 6, 2021, 9:30 AM ]

.com/img/a/


อ.ส.ค.โหมหนักกิจกรรมกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้าปี 64 จัดกิจกรรมจับรางวัลใหญ่ “ดื่มปั๊บ ลุ้นรับโชคกับนมไทย-เดนมาร์ค ยูเอชที.” ก.ย.นี้
นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) กล่าวว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 และต้องการตอบแทนลูกค้านมไทย-เดนมาร์ค ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ อ.ส.ค.เป็นอย่างดี ตลอดจนต้องการรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการดื่มน้ำนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ในทุกเพศทุกวัย และยังเป็นการกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในปีงบประมาณ 2564.com/img/a/


ดังนั้น อ.ส.ค.จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขายจากกล่องนมไทย-เดนมาร์คยูเอชที “ดื่มปั๊ปลุ้นรับโชค กับนมไทย-เดนมาร์คยูเอชที” ลุ้นกันทุกสัปดาห์กับของรางวัลพิเศษกว่า 200 รางวัลมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพียงส่งกล่องนมไทย-เดนมาร์ค ยูเอชที รสชาติใดก็ได้ ที่ดื่มแล้ว มาร่วมกิจกรรมกับ อ.ส.ค. เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20 กันยายน จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยอ.ส.ค.จะจัดกิจกรรมจับรางวัลใหญ่ในวันที่ 24 กันายน 2564นี้ เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ดื่มนมไทย-เดนมาร์คกว่า 39 รางวัล อาทิ ทองคำหนัก 10 บาท สเก็ตบอร์ด Samsung Galaxy Tablet เป็นต้น รวมทั้งจะมีตัวแทนบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัดและอาจารย์จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้รับชิ้นส่วนกล่องนมยูเอชทีไทย-เดนมาร์คเพื่อนำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไปอีกด้วย

นายสุชาติ กล่าวด้วยว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งตอบสนองนโยบายของภาครัฐและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรับตัวรองรับการเปิดเสรีทางการค้า หรือ Free Trade Area : FTA ที่มีต่ออุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นมของไทย รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประเทศไทยเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบในประเทศไทย พร้อมทั้งมีนโยบายด้านการสร้างวัฒนธรรมในการบริโภคนมในสังคมไทยให้เพิ่มมากขึ้น จากปริมาณ 18 ลิตร เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2569 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เป็นผลิตภัณฑ์นมที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า 59 ปี

“อ.ส.ค. มีความมุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ โดยผลิตจากน้ำนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ที่ได้รับมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย เป็นหนึ่งในภารกิจด้านการส่งเสริมอาชีพพระราชทาน ให้มีผลผลิตน้ำนมโคที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ อ.ส.ค. ในการเป็นนมแห่งชาติโดยเป็น Top of Mind ในอุตสาหกรรมนม ในปีงบประมาณ 2564 อ.ส.ค. ได้มีแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขาย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการรณรงค์การบริโภคนมด้วยนมไทย-เดนมาร์ค และสร้างความเข้มแข็งของแบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และความประทับใจของลูกค้ากับตราสินค้าไทย-เดนมาร์ค ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และตราสินค้า อ.ส.ค. จึงเห็นควรดำเนินงานโครงการส่งเสริมการตลาดและการขายจากกล่องนมไทย-เดนมาร์คยูเอชทีขึ้น “ นายสุชาติ กล่าว

นายสุชาติ กล่าวด้วยว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้ากับกิจกรรมของนมไทย-เดนมาร์ค เพื่อตอบแทนลูกค้า และสร้างความจงรักภักดีแก่ลูกค้า (Customer Loyalty) ที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อ.ส.ค. เป็นอย่างดี เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการดื่มน้ำนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ในทุกเพศทุกวัยนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและตราสินค้า และกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในปีงบประมาณ 2564และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการเชิงยุทธ์ของ อ.ส.ค. ด้าน CSR Share Value โดยนำส่งกล่องนมที่ดื่มแล้วให้แก่ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

                                        

.com/img/a/


สำหรับกลุ่มเป้าหมาย มุ่งไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมของนมไทย-เดนมาร์คที่ดื่มนมไทย-เดนมาร์คเป็นประจำและกลุ่มลูกค้าใหม่ของไทย-เดนมาร์คที่สนใจกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขายของตราสินค้าไทย-เดนมาร์ค รวมไปถึงกลุ่มครอบครัวที่มีบุตรอยู่ในช่วงวัยเด็ก และซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คครั้งละจำนวนมาก โดยกิจกรรมจะมีการชิงโชค/ลุ้นรางวัล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขายจากกล่องนมไทย-เดนมาร์คยูเอชที โดยจัดให้มีกิจกรรมชิงโชค/ลุ้นรางวัล โดยเป็นรางวัลใหญ่ จำนวน 1 ครั้ง เป็นครั้งสุดท้ายของระยะเวลาโครงการยูเอชที (Infographic) จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ชิ้น เป็นระยะเวลาตลอดทั้งโครงการ

“อ.ส.ค. คาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวลูกค้าเกิดความจงรักภักดี (Customer Loyalty) กับตราสินค้านมไทย-เดนมาร์คเป็นอย่างดีรวมทั้งคนไทยเห็นความสำคัญของการดื่มน้ำนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ในทุกเพศทุกวัย นำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและตราสินค้า ที่สำคัญคือสามารถบรรลุยอดขายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในปีงบประมาณ 2564 รวมทั้ง ได้มาซึ่งข้อมูลการบริโภคนมของกลุ่มลูกค้านมไทย-เดนมาร์ค และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการตลาดและการขาย รวมทั้งยังเป็นการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการเชิงยุทธ์ของ อ.ส.ค. ด้าน CSR Share Value โดยนำส่งกล่องนมที่ดื่มแล้วให้แก่ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอีกทางหนึ่งด้วย
Comments