Siamcoverage TH‎ > ‎

อ.ส.ค.คว้ารางวัลประเภทพัฒนาองค์กรดีเด่น ประจำปี 2564

posted Apr 23, 2022, 9:22 AM by siam coverage   [ updated Apr 23, 2022, 9:23 AM ]
723641

723642

723643

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย( อ.ส.ค. ) มอบหมายให้นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้ารับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2564 โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้รับรางวัลประเภทพัฒนาองค์กรดีเด่นประจำปี 2564 จากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้
Comments