Siamcoverage TH‎ > ‎

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙

posted Jan 5, 2022, 9:04 AM by siam coverage   [ updated Jan 5, 2022, 9:05 AM ]

.com/img/a/


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเป็นองค์ประธานเปิด“งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ”ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน พระราชกรณียกิจ พระปรีชา พระวิริยอุตสาหะของ“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ ๙)” ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่ปวงชนชาวไทย


 

.com/img/a/

วันนี้ (3มกราคม 2565) เวลา13.30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานเปิด “งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน พระราชกรณียกิจ พระปรีชา พระวิริยอุตสาหะของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ ๙)” ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่ปวงชนชาวไทย โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯและจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะฯเฝ้ารับเสด็จฯ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ”ประจำปี 2565 ในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ“นวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่ NEXT NORMAL” โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 -7 มกราคม 2565 โดยปีนี้การจัดได้ปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัดลดกิจกรรมคงเหลือ 3กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมเกี่ยวกับนิทรรศการ กิจกรรมสัมมนาวิชาการและกิจกรรมการประกวดโคนมชิงถ้วยพระราชทาน

สำหรับนิทรรศการ ประกอบด้วยบอร์ดนิทรรศการจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่นำเสนอการดำเนินการด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทย ภายใต้ธีม “นวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่ NeXt Nomal” อาทิ 60 ปี ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คและประวัติความเป็นมาอ.ส.ค.


.com/img/a/

ส่วนกิจกรรมสัมมนาวิชาการมีหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจมากมาย อาทิ 60 ปีฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คเปิดตำนานนมวัวแดงอดีตสู่อนาคต,การประยุกต์ใช้นโยบาย BCG Model เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในกิจการโคนม การแพร่ระบาดและฟื้นฟูการผลิตโคนม-โคเนื้อลัมปีสกิน เป็นต้น นอกจากนี้ภายในงานยังจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค, ร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์และปัจจัยการเลี้ยงโคนม, ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ที่มาร่วมออกบูธภายในงานครั้งนี้อีกมากมาย


.com/img/a/

ด้านนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการอ.ส.ค. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน“เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ถือเป็นวาระพิเศษที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คย่างก้าวสู่ปีที่ 60 จึงถือเป็นนิมิตที่ดีอ.ส.ค.จะมุ่งมั่นสืบสาน ต่อยอด “โคนมอาชีพพระราชทาน”ให้มีความยั่งยืน มั่งคงแก่เกษตรกรไทยยิ่งๆขึ้น โดยขณะนี้อ.ส.ค.ได้สร้างฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai-Denmark Smart Dairy Farm) แห่งแรกของเมืองไทยขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพของประเทศ รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านกิจการโคนมและเกษตรกร ให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้การบริหารจัดการฟาร์มที่ทันสมัยเพื่อนำความรู้ไปลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเลี้ยงโคนมเชิงพาณิชย์ รวมถึงสามารถแข่งขันได้ในกรอบการค้าเสรีได้ในอนาคตซึ่งจะช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยก้าวสู่ความมั่นคง ยั่งยืนตามพระราชปณิธานของ“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(ในหลวงรัชกาลที่ ๙)” ควบคู่กับส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยให้เทียบเท่านานาประเทศ
Comments