Siamcoverage TH‎ > ‎

หลักสูตรการเลี้ยงโคนม รุ่นที่ 1

posted Jun 21, 2022, 9:16 PM by siam coverage   [ updated Jun 21, 2022, 9:17 PM ]
17188

นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย( อ.ส.ค.) ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและฝึกงานนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรการเลี้ยงโคนม รุ่นที่ 1 เพื่อให้ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการสอนและการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆนี้
Comments