Siamcoverage TH‎ > ‎

13ปี การเปิดบริการท่องเที่ยงเชิงเกษตร อ.ส.ค. เตรียมปรับโฉมเส้นทางท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

posted Oct 10, 2020, 12:27 PM by siam coverage   [ updated Oct 10, 2020, 12:28 PM ]

เพื่อเปิดมิติใหม่การท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรีให้เกิดความทันสมัยและน่าสนใจยิ่งขึ้น อ.ส.ค. ได้ทำการสำรวจและศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว(Tourism route) ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คใหม่ใน3 เส้นทางหลัก ประกอบด้วย เส้นทางการนำชมฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค 2.เส้นทางศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค และ3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ “เขาตาแป้น”


นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า กว่า 13 ปีที่ อ.ส.ค. ได้เปิดบริการท่องเที่ยงเชิงเกษตรในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในการเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดมิติการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบใหม่ๆ จึงมีแผนเตรียมปรับโฉมเส้นทางท่องเที่ยวใหม่โดยเน้นเพิ่มกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ ปรับภูมิทัศน์ สร้างอาคาร สร้างฟาร์มจำลองสร้างรูปแบบฟาร์มโคนมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับอาคาร 1962 เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถชมการเลี้ยงโคนมประจำวันได้ การถ่ายรูปกับโคนม การจัดทำวงจรการเลี้ยงโคนมประจำวันรวมทั้งตกแต่งทัศนียภาพให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดและสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ที่เป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกของประเทศไทยและถือเป็นฟาร์มโคนมพระราชทาน ซึ่งเกิดจากสายพระเนตรที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยราษฎร อยากให้มีอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน และมีอาหารที่มีประโยชน์อย่างน้ำนมโคไว้บริโภค ซึ่งนับเป็นเรื่องใหม่ในยุคนั้น จึงทรงมีพระราชดำรินำอาชีพการเลี้ยงโคนมเข้ามาในเมืองไทยเป็นครั้งแรก ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คแห่งนี้ และต้องการขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 


นายสุชาติ กล่าวถึงไฮไลท์สำคัญของ 3 เส้นทางที่ได้สำรวจ ศึกษาใหม่ด้วยว่า สำหรับเส้นทางที่ 1 คือ เส้นทางชมฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค เริ่มต้นด้วยการนำชมศูนย์เรียนรู้ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ต้นประดู่แดง/ทุ่งดอกไม้ (แปลง 13) อาคาร 1962 (ห้องฉายวีดีทัศน์,รีดนม,ป้อนนมลูกโค,โชว์บ่วงบาศก์) ฟาร์มจำลอง (อาคาร 45 ปี) แปลงเกษตรพอเพียง (การแสดงม้าและโชว์คาวบอย) ท่าน้ำใจ (กังหันน้ำชัยพัฒนา)และ ร้านไทย - เดนมาร์ค (ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. และของฝากต่าง ๆ) และร้าน Thai-Denmark Milk Land ส่วนเส้นทางที่ 2 คือเส้นทางศูนย์เรียนรู้ฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค เริ่มต้นด้วยการนำเยี่ยมชมอาคาร อาคารวัวแดง เป็นอาคาร แม่ลูก เพื่อไว้จัดแสดง และขายสินค้าของ อ.ส.ค. มีการจำลองการเลี้ยงโคนม และ การจำลองฟาร์มเลี้ยงโคนม การรีดนม และผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. เป็นต้น โดยแบ่งเป็นอาคารแม่ จะมีการจัดแสดงแนวพระราชดำริ การพัฒนา เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อีกทั้งยังมีการจัดแสดงกระบวนการผลิตตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ มีการจัดแสดงผลการพัฒนาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับรางวัลพระราชทาน รวมไปถึงมีพื้นที่การขายสินค้าและของฝาก ส่วนอาคารลูก จะมีการจัดแสดงและสาธิตการเลี้ยงโคนม (ฟาร์มจำลอง) การรีดนมด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง โดยภายในศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค จะประกอบไปด้วย 10 ฐาน หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพการเลี้ยงโคนม ณ ศูนย์เรียนรู้ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คส่วนเส้นทางที่3 คือเส้นทางการศึกษาธรรมชาติเขาตาแป้น : สู่โคนมอาชีพพระราชทาน ประกอบไปด้วย อาคารรับรอง ห้องฉายวีดีทัศน์ รับชมการนำเสนอประวัติความเป็นมาของ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และ อ.ส.ค. ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งการโคนมไทย และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อีกทั้งยังมีการศึกษาฟอสซิล การศึกษาชั้นหิน การศึกษาพันธ์ไม้ และดอกไม้ การบรรยายให้ความรู้ด้านภูมิทัศน์ ภูเขา และธรรมชาติ การดูนก พืชสมุรไพรป่า อีกทั้งกิจกรรมนักสืบสายน้ำจากตาน้ำผุด กิจกรรมศึกษาการจัดการฟาร์มโคนม ซึ่งโดยพิเศษที่อาจเพิ่มเติมขึ้นมา รวมทั้ง ยังได้ศึกษารูปแบบเส้นทางสำหรับรถยนต์ การเดิน และการขี่จักรยาน รวมทั้งในอนาคตยังมีแผนจัดภูมิทัศน์ของ อ.ส.ค. มีพื้นที่ที่สามารถสร้างเป็นแหล่งออกกำลังในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การเดิน การวิ่งออกกำลัง การขี่จักรยาน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นลำดับต่อไปทั้งหมดเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและต้องการเปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าเรียนรู้และซึมซับความเป็นมาของโคนมอาชีพพระราชทานและมาเที่ยวชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
Comments