Siamcoverage TH‎ > ‎

♡ สร้างการรับรู้ พัฒนาอาชีพ เสริมความมั่นคงทางอาหาร ให้สตรีสอยดาวสู่ความยี่งยืน

posted Jun 9, 2020, 7:50 PM by siam coverage   [ updated Jun 9, 2020, 7:52 PM ]

นายอำเภอสอยดาว นายปกครอง บุญชูกุศล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสอยดาว ครั้งที่ 4/2563 เวลา 09.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอ พร้อมมอบนโยบาย แนวทาง การทำงานแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสอยดาว จำนวน 20 คน


ในการประชุมคณะกลั่นกรองครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาแนวทางในการหาสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอให้เพิ่มขึ้นจากเดิม 55% ให้เพิ่มเป็น 80% ขึ้นไป เพื่อให้โอกาสสตรีเข้าถึงแหล่งทุนที่มีดอกเบี้ยตํา ลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม นอกจากนี้ได้พิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนให้แก่สตรี 3 โครงการ จำนวนเงิน 199,180 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสอยดาว และประชาสัมพันธ์ของดี ของเด่น แหล่งท่องเที่ยว เพื่อนำรายได้สู่ชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย ให้กับสตรีทั้ง 70 หมู่บ้านของอำเภอสอยดาว และได้พิจารณางบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 773,280 บาท เพื่อสมาชิกกองทุนฯนำไปพัฒนาอาชีพให้ก่อเกิดรายได้อย่างมั่นคง โดยมีเกษตรอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ประธานสตรีอำเภอ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะแต่ละโครงการจนเป็นที่เข้าใจแก่สตรีทุกตำบล 


นายปกครอง บุญชูกุศล ยังได้มอบนโยบายให้แก่องค์กรสตรีที่เข้าร่วมประชุม 1 ให้ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสตรีอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาอาชีพของสตรีให้มีรายได้เพิ่ม ลดหนี้เสีย ให้โอกาสสตรีเข้าถึงแหล่งทุน และมีจิตสำนึกในการคืนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้โอกาสสตรีคนอื่นได้เข้าถึงแหล่งทุนนี้ 2.การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัยจากสารเคมี ให้แก่สตรีทุกครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย มีอาหารที่ปลอดภัยไว้รับประทาน มีแหล่งอาหาร และเมล็ดพันธ์ไว้หล่อเลี้ยงตนเอง ครอบครัว คนในชุมชน 3. ขอให้สตรี และคนในครอบครัว รักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม ถูพื้น หรือสิ่งของที่จับต้องบ่อยๆ งดเว้นกิจกรรมต่างๆที่มีคนจำนวนมากมารวมกัน ถ้าทุกคนช่วยกันก็จะเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ในการประชุมครั้งนี้อำนวยการโดยนายอวิรุทธ์ มีชื่น พัฒนาการอำเภอสอยดาว พร้อมเจ้าหน้าที่ ร.อ. หญิง สมจิต จึงตระกูล สมาชิกสภาจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอสอยดาว ประธานคณะกรรมการสตรีอำเภอสอยดาว พร้อมคณะกรรมการฯ ให้การสนับสนุน
Comments