Siamcoverage TH‎ > ‎

ความสำเร็จ สสว. จัดกิจกรรม “ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม”

posted Sep 25, 2019, 6:38 PM by siam coverage   [ updated Sep 25, 2019, 6:39 PM ]


เพราะตระหนักว่า การเติบโตทางธุรกิจและการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งคู่กัน วันก่อน สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สสว. จึงจัดกิจกรรม “ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม” นำ 60 ผู้ประกอบการไปเยี่ยมองค์กรและชุมชนต้นแบบ เพื่อศึกษา เรียนรู้ พร้อมสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม และการเป็นผู้ให้ แบบชื่นมื่นด้วยการปลูกป่าบอกรักโลก กิจกรรมนี้ ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงวิธีการยกระดับมาตรฐานการผลิต เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง ผ่านการศึกษาเรียนรู้ในอุตสาหกรรมต้นแบบ ที่ได้รับการยอมรับ และมีจิตสำนึกในการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การเป็นผู้ให้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และการรวมกลุ่มของชุมชน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
Comments