Siamcoverage TH‎ > ‎

สิงห์บุรี เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) การท่องเที่ยวหมู่บ้านพระนอน พร้อมเปิด“เส้นทางแห่งวิถีชีวิต Secret of the Culture Walk Tour”

posted Sep 27, 2018, 4:17 AM by siam coverage   [ updated Sep 27, 2018, 4:21 AM ]


นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการเปิดตัวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บ้านพระนอน หมู่ที่ 2 ตาบลจักรสีห์ อาเภอเมืองสิงห์บุรี ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรี และกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดการท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี จัดขึ้น โดยมีนายศุภผล กองแดง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี นายณรงค์ ชาญใบพัด พัฒนาการอาเภอเมืองสิงห์บุรี ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชน เข้าร่วมเปิดตัวโครงการฯ บริเวณลานด้านหน้าวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร


โดย กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการดาเนินการตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ในการเชื่อมโยงสินค้า OTOP เข้ากับวิถีชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวบ้าน และแกนนาหมู่บ้านในด้านการ ท่องเที่ยว ให้พร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการค้นหาอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน ซึ่งบ้านพระนอนแห่งนี้ มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมายาวนานจากอดีตถึงปัจจุบัน


นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้า OTOP สาหรับเป็นของฝาก ของที่ระลึก ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อหากลับไป เช่น อาหารพื้นบ้าน ขนมไทย ข้าวไรซ์เบอรี่ ไข่เค็ม น้าหมักชีวภาพ และสินค้างานฝีมืออื่นๆ ที่ผลิตในชุมชน เป็นต้น 


นอกจากจะส่งเสริมศักยภาพให้กับชาวบ้านพระนอนแล้ว โครงการเชื่อมโยงตลาดการท่องเที่ยวภาคธุรกิจ ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้านพระนอนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ยังได้จัดให้มีการลงนามความร่วมมือ(MOU)ด้านการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนการประชาสัมพันุธห์มู่บ้านท่องเที่ยวร่วมกับบริษัท ประชารัฐสามัคคี และตลาดบ้านระจัน รวมถึงการเชิญนักธุรกิจภาคการท่องเที่ยว และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวหมู่บ้าน เพื่อโชว์ศักยภาพ และความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวของ หมู่บ้านพระนอน ให้กับภาคธุรกิจได้เห็น และต่อยอดความร่วมมือในโอกาสต่อไป

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตวิถีชีวิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวพระนอน นิทรรศการบ้านพระนอน นิทรรศการการดาเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเท่ียว OTOP Village กิจกรรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านพระนอน “เส้นทางแห่งวิถีชีวิต Secret of the Culture Walk Tour” เพื่อพา แขกผู้มีเกียรติ เข้าเยี่ยมชมและค้นหาเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมท่ีซ่อนอยู่ในหมู่บ้านพระนอน และร่วมเปิดนิทรรศการวิถี ชุมชนชาวพระนอน ณ บ้านขุนบริหารจักรสีห์ และกิจกรรม Work Shop มากมายท่ีรอให้ท่านมาสัมผัส
Comments