Siamcoverage TH‎ > ‎

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร อบรมแพทย์ระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 39

posted Feb 17, 2019, 11:10 PM by siam coverage   [ updated Feb 18, 2019, 12:03 AM ]

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช กรรมการกลางและประธานฝ่ายอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (คนกลางแถวที่ 2) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับแพทย์ทั่วไป ในกิจกรรม การอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 39 (Short Course in Practical Dermatology) ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับแพทย์แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ภาคทฤษฎี 2.การออกตรวจผู้ป่วยนอกร่วมกับอาจารย์แพทย์ในคลินิกโรคผิวหนังร่วมกับอาจารย์ที่โรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ และ 3. การศึกษาภาคปฏิบัติ ซึ่งได้จัดอบรมแพทย์เป็นประจำทุกปี โดยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ ห้อง 1911 ชั้น 9 อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Comments