Siamcoverage TH‎ > ‎

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

posted Nov 1, 2018, 7:34 PM by siam coverage   [ updated Nov 1, 2018, 7:49 PM ]

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.45-11.00 นณ ห้องรับรองเจ้าชาย S-205 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตด้วย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย รวมถึง พัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ ของทั้งสองหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สนองวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐที่ต้องการขับเคลื่อน เศรษฐกิจแบบเดิม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Thailand 4.0 โดยเน้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เพื่อสร้างฐานการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต บัณฑิต สร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน เน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ โครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสถานที่จริงเป็นสำคัญ 


พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมทั้งการร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือ ภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกำลังคน


การลงนามความร่วมมือในคร้ังนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย โชคตระการ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณบดีคณะพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมลงนาม

โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ดังนี้

1. ร่วมมือในการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความพร้อมทางานในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2 ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ ประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ รวมถึงการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อยกระดับวุฒิการศึกษา

3. ร่วมมือในการศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อาหาร ให้สามารถนำไปใช้งานได้ อย่างเป็นรูปธรรม เกิดนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือสังคมและพัฒนาชาติได้

4. การดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน


ประโยชน์จากการร่วมมือในครั้งนี้

1. มีการพัฒนาบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีความพร้อมทำงานในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
2. พัฒนาบุคลากรของทั้งสององค์กร โดยได้รับการฝึกปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร
3. บุคลากรของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถปรับเพิ่มวุฒิการศึกษา ตามโครงการที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติ
4. คณะนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถเข้าศึกษาดูงาน ฝึก
ปฏิบัติงาน หรือฝึกอบรม ณ สถานที่อื่นใดตามที่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ พิจารณาเห็นสมควร
5. บุคลากรของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถเข้าศึกษาดู งาน หรือฝึกอบรม ณ สถานที่อื่นใดตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิตเห็นสมควร
6. พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ที่นาไปใช้งานในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ได้อย่างเป็นรูปธรรม


จากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ การฝึกอบรมร่วมกัน และการพัฒนาองค์ความรู้ของทั้งสองฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนด้านการศึกษา การพัฒนาด้านการวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการและอื่นๆ ในอนาคต ส่งผลให้ได้บัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่เป็นผู้ที่มี ทักษะ สมรรถนะและศักยภาพสูงในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานที่หลากหลาย ได้ เป็นการตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็น ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต
Comments