Siamcoverage TH‎ > ‎

บึงกาฬจัดเต็ม “งานวันยางพาราบึงกาฬ 2563” มหกรรมยางพารายิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

posted Oct 10, 2020, 12:42 PM by siam coverage   [ updated Oct 10, 2020, 12:45 PM ]

จังหวัดบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เดินหน้าจัดงาน “วันยางพาราบึงกาฬ 2563” สวนกระแสยาง ราคาตก 
นำนวัตกรรม ความรู้ เร่งเผยแพร่สู่เกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราให้แก่ชาวสวนยาง ตอกย้ำความเป็น "บึงกาฬโมเดล" 
ชูศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางยางพาราระดับประเทศ พร้อมเตรียมยกระดับไปสู่ความเป็นสากลเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศ CLMV คือ กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม โดยรัฐบาลได้อนุมัติโครงการก่อสร้าง "สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขง ไทย-ลาว แห่งที่ 5" (บึงกาฬ -ปากซัน) จังหวัดบึงกาฬจึงเป็น "ทิศทางแห่งอนาคต" ที่ได้รับการจับจ้องทั้งในฐานะเขตเศรษฐกิจใหม่ของอุตสาหกรรมยางพาราและการท่องเที่ยว


จังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และองค์กรหน่วยงานราชการ - เอกชน พร้อมใจกันเตรียมจัด “งานวันยางพาราบึงกาฬ 2563” ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 12 –18 ธันวาคม2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ยืนยัน "คำว่าทิศทางแห่งอนาคต" ของจังหวัดบึงกาฬให้เป็นที่ประจักษ์ชัด และสร้างการรับรู้ให้สาธารณชนในวงกว้าง ภายใต้แนวคิด “บึงกาฬโมเดล 2020” โดย “บึงกาฬโมเดล” จะเป็นต้นแบบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหายางพาราแล้วยังเป็นต้นแบบที่จะนำไปสู่การพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และพร้อมที่จะก้าวสู่ “สมาร์ทซิตี้” หรือเมืองที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ เช่น สาธารณูปโภค ถนนหนทาง การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 การก่อสร้างสนามบิน ฯลฯ โดยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยุค 4.0


​ก่อนถึงวันงานได้จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงานขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมอาคารข่าวสด โดยได้รับเกียรติจาก นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร นายไอศูรย์ แสนคำ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายวิทยา ชาญณรงค์ ผู้จัดการกลุ่มพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) Mr.Chen Husheng Chief Representative of Thailand Representative Office Rubber Valley Group Co.,Ltd. (China), National Engineering Research Center for Rubber and Tire ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะเเละวัสดุเเห่งชาติ MTEC นายจารึก ศรีอรุณ นายทรงพล วิธานพัฒนา เชฟจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นายอิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ นายจีรพงษ์ ศรนคร สมาคมการ์ตูนไทย รวมทั้งผู้แทนองค์กรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและสื่อมวลชนหลายแขนงเข้าร่วมงานคับคั่ง 
 

​งานวันยางพาราบึงกาฬ 2563 ได้ยกระดับการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน คือ 1. ส่งเสริม จ.บึงกาฬ ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ของภูมิภาค และประเทศไทย 2. ผลักดันให้เกิดการค้าขายและการลงทุนของอุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเพื่อให้เศรษฐกิจของบึงกาฬเติบโต 3. ประชาสัมพันธ์นโยบายประกันรายได้ ยางพารา ข้าว และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ของรัฐบาล เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร 4. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จ.บึงกาฬ เพื่อเสริมสร้างอาชีพ เพิ่มช่องทางการตลาด ให้ชาวบึงกาฬทุกกลุ่ม 5. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชน และคนในพื้นที่ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการอบรม การให้ความรู้ตลอดจนการแข่งขันด้านต่างๆ เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าจังหวัดบึงกาฬเป็นเมืองศูนย์กลางยางพาราของประเทศที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางยางพาราระดับอาเซียนและระดับโลกต่อไปตลอดระยะเวลาการจัดงานที่ผ่านมา การก้าวเข้าสู่ครั้งที่ 8 มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ซึ่งปีนี้ มีการจัดแบ่งโซนนิทรรศการและกิจกรรมออกเป็น 10 โซน คือ


โซน 1 สวนไฟเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการขบวนเรือพระราชพิธี “พระเสด็จโดยแดนชล” นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทาง ชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ อนุรักษ์ สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่

โซน 2 บึงกาฬโมเดล 2020 นำเสนอ 7 ปีกับความก้าวหน้า “เมืองศูนย์กลางยางพารา” แบบอย่างความสำเร็จในการแก้ปัญหา และพัฒนา “ยางพารา” อย่างเป็นระบบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในอนาคต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ เช่น ถนนหนทาง การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 การก่อสร้างสนามบิน ฯลฯ โดยมีการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม บ้านเมืองสะอาด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ นำเสนอ ยุทธศาสตร์และผลงานของ อบจ.ที่พร้อมผลักดันให้ชุมชนเข้มแข็ง ผ่านยุทธศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ตาม ศาสตร์พระราชา “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


นอกจากนี้ยังนำเสนอข้อมูลยางพาราน่ารู้ การอัปเดตความรู้สู่เกษตรกรชาวสวนยาง เช่น การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการแปรรูป ในสวนยาง พืชแซม พืชร่วม และปศุสัตว์ในสวนยาง พร้อมรายละเอียดล่าสุดของนโยบายการประกันรายได้ ยางพาราและพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล การเข้าร่วมโครงการ และการจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมถึง
Comments