Siamcoverage TH‎ > ‎

ชป.มอบรางวัล"เยาวชนรักษ์น้ำ" ชูความสำเร็จโครงการ ประจำปี 2563

posted Nov 16, 2020, 6:39 AM by siam coverage   [ updated Nov 16, 2020, 6:42 AM ]

กรมชลประทาน จัดเเถลงข่าวเเละประกาศมอบรางวัลความสำเร็จเยาวชนรักษ์น้ำ ประจำปี2563 ภายใต้โครงการ “เยาวชนรักษ์น้ำ”  โดย นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) เป็นประธานพิธี การจัดงานในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ คุณประโยชน์ของการพัฒนาแหล่งน้ำ การดำเนินการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง จ.ชลบุรี


ชูเเนวนโยบาย อนุรักษสิ่งเเวดล้อม


นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) กล่าวว่า การประกาศรางวัลความสำเร็จโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ ประจำปี 2563 กรมชลประทานดำเนินงานตามภารกิจหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำอย่างเหมาะสม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อจัดสรรน้ำให้กับทุกภาคส่วน และยังคำนึงถึงปัจจัยของสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อให้เราทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  จึงดำเนินงานโครงการส่งเสริมทำความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมในงานชลประทานกับเยาวชนรอบอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออกโครงการ “เยาวชนรักษ์น้ำ” มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ คุณประโยชน์ของการพัฒนาแหล่งน้ำ การดำเนินการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด


กระบวนการและองค์ความรู้ต่างๆ ที่กลุ่มเยาวชนได้รับตั้งแต่กิจกรรมค่ายฝึกอบรม จนมาถึงการลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น นับว่าเป็นบทเรียนหนึ่งที่ช่วยบ่มเพาะและสร้างภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับตนเอง ซึ่งในหลาย ๆ กลุ่มได้ส่งต่อภูมิคุ้มกันนี้ไปยังชุมชนหรือบุคคลรอบข้าง


นายเกื้อศักดิ์ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า "เราทุกคนคือกำลังสำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต" โดยก้าวแรกของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจาก 10 โรงเรียนนำร่อง ทั้งครูที่ปรึกษา กลุ่มเยาวชน ตลอดจนคณะกรรมการและทีมที่ปรึกษาโครงการ ที่ร่วมกันสร้างต้นแบบการทำงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ ทางกรมชลประทานก็พร้อมที่จะต่อยอดกิจกรรมให้กับโรงเรียนที่พร้อมจะเดินไปกับเรา ตลอดจนขยายเครือข่าย เยาวชนรักษ์น้ำ สู่โรงเรียนอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

ปลูกจิตสำนึกผ่านกิจกรรมเรียนรู้สู่เยาวชนด้วยกรมชลประทานตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อชีวิต  โดยปลูกจิตสำนึกสู่ฐานรากกลุ่มเยาวชนผ่านโครงการ"เยาวชนรักษ์น้ำ" จึงได้เปิดโอกาสให้ครูและเยาวชน ในช่วงที่ผ่านมา โครงการ “เยาวชนรักษ์น้ำ ประจำปี 2563 ได้เปิดกิจกรรมค่ายฝึกอบรม (CAMP) และการประกวดโครงการ (CONTEST) เเบ่งรับสมัครกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ละกลุ่มประกอบด้วยเยาวชน 3 คนและครูที่ปรึกษา 1 คน ในพื้นที่ภาคตะวันออก และคัดเลือกกลุ่มเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นแรก จำนวน 10 โรงเรียน เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม  2563 จากการประมวลคะแนนสำหรับรางวัลชนะเลิศ 3 อันดับนั้น มาจากคะแนนการมีส่วนร่วมในรอบค่ายฝึกอบรม คะแนนจากการลงพื้นที่ และคะแนนจากเล่มรายงานสรุปผลของกลุ่มเยาวชน 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งดำเนินโครงการ มหัศจรรย์หญ้าแฝกอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำบางพระ เกิดขึ้นจากนักเรียนแกนนำในโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ จากโรงเรียนดาราสมุทร เห็นว่าอ่างเก็บนน้ำบางพระเป็นแหล่งน้ำสำคัญของอำเภอศรีราชา โดยน้ำที่เก็บได้จะนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และผลิตน้ำประปา เพื่อการบริโภคภายในชุมชนอำเภอศรีราชาและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง แต่ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากน้ำในอ่างทั้งทางตรงและทางอ้อมยังขาดองค์ความรู้ในการใช้น้ำให้้เกิดประโยชน์สูงสุด


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า จ.ชลบุรี ซึ่งดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนด้วยผักกระฉูด 19 กระฉูด เป็นโครงการที่กลุ่มชมรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า จัดทำขึ้นเพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทำความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมงานชลประทานกับเยาวชนรอบอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำ คุณประโยชน์ของการพัฒนาแหล่งน้ำ รอบ ๆ อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก และเพื่อให้นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบอ่างเก็บน้ำ 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านบึงตะกู จ.ชลบุรี

สมาชิกในกลุ่มจึงค้นคว้าข้อมูลที่เคยมีการวิจัยเกี่ยวกับการนาปลาซัคเกอร์ไปใช้ประโยชน์ พบว่าสามารถนาไปใช้ทาส่วนผสมในอาหารสาหรับเลี้ยงปลาได้ ประกอบกับสมาชิกในกลุ่มได้ทากิจกรรมเลี้ยงปลาในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับทางโรงเรียนซึ่งจาเป็นต้องซื้ออาหารปลาอัดเม็ดเพื่อใช้สาหรับเลี้ยงปลาร่วมกับเศษอาหารที่เหลือจากโครงการอาหารกลางวันและพืชผักที่ใช้สาหรับเลี้ยงไม่เพียงพอ จึงสนใจที่จะนำปลา ซัคเกอร์มาแปรรูปเป็นส่วนประกอบสาหรับทาอาหารเลี้ยงปลาในบ่อของโรงเรียนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารปลาสำเร็จรูปComments