Siamcoverage TH‎ > ‎

"รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ” โครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2560

posted Sep 12, 2018, 5:17 AM by siam coverage   [ updated Sep 12, 2018, 5:19 AM ]


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดสัมมนาและพิธีมอบ “รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ” โครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่รางวัลแก่พี่เลี้ยง พร้อมด้วยนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นางสาวสาวิตรี ศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นเกียรติในงาน
โครงการมหิงสาสายสืบ เป็นกิจกรรมหนึ่งของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจเรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ พร้อมๆ กับการพัฒนาศักยภาพของตน ผ่านกิจกรรม 4 ระดับความท้าทายคือ ค้นหา สำรวจ อนุรักษ์ และแบ่งปัน ภายในกรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่เยาวชนเป็นผู้กำหนด คือ ระดับ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ภายใต้การดูแลและแนะนำโดยพี่เลี้ยงโครงการที่ผ่านการอบรมจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการมหิงสาสายสืบ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นมาจากความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้หันมาสนใจ เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยไม่มีเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนใดๆ แต่สิ่งที่เยาวชนจะได้รับคือความภาคภูมิใจที่พวกเขาสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนงานที่วางไว้ และได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป และในปี 2561 มีโครงการของเยาวชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งสิ้น 220 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการระดับ 3 เดือน 217 โครงการ ระดับ 6 เดือน 3 โครงการ ภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยงโครงการจำนวน 114 ท่าน จาก 58 โรงเรียน ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ
Comments