Siamcoverage TH‎ > ‎

สธ. หนุน เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก เพื่อขับเคลื่อน "พลังแห่งการเล่น สู่พลังแห่งชีวิต"

posted Mar 25, 2022, 9:59 AM by siam coverage   [ updated Mar 25, 2022, 9:59 AM ]
41528

ตร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าโครงการเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกภายใต้แนวคิด "พลังแห่งการเล่น สู่พลังแห่งชีวิต" พร้อมด้วย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย


41526

นายประยูร รัตนเสนีย์ ธิบตีกรมส่งเสริมการปกตรองท้องถิ่น นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข นายแพทย์เอกชัย เพียรตรีวัชรองอธิบดีกรมอน มัย นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงศ์พานิชผู้อำนวยการสถาบันร าชานุกูล นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวสำนักงานสนับสนุนกการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายเซษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูดนิธิเพื่อก ารพัฒนาเด็ก และภ าศีเครือข่าย


41525

 
                                                                            


ตร.ส าธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงส าธารณสุข กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการในทุกๆ ด้าน เป็นช่วงเวลาที่พัฒนาการด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด และเป็นรากฐานที่สำตัญสำหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อ ๆ ไป กระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านการเล่น โดยประกาศนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ส่งเสริมให้เด็กในวัยปฐมวัยได้มีโอกาสที่จะได้ "เล่น" เพราะการเล่น คือ การเรียนรู้ คือ การสร้างทักษะ เพื่อให้เต็กได้เติบโต อย่างเป็นธรรมชาติตามจังหวะของตนเองและต้นพบตัวตนในที่สุดโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวร่างก าย เช่น กรยืน เดิน กระโตด ปั่น วิ่ง ปีน คลาน มุดลอด อย่างน้อย 180 นาที ต่อวัน ลดเวลาการเด่นจอ หรือดูโทรทัศน์ ที่มีผลเสียต่อการพัฒนาสมอง สมาธิ และเสี่ยงต่อภาวะออทิสติกเทียมและสมาธิสั้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์กรระบาดของโรดโควิด-19 ส่งผลกระทบให้เด็กปฐมวัยชาดการพัฒนาการด้านต่าง ๆ เน้นกิจกรรมการเล่นกับเพื่อน ๆ เนื่องจากโรงเรียน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเปิดสอนแบบอนไลน์ เด็ก ๆ ต้องใช้เวลาในการเรียนออนไลน์ผ่านอุปกรณ์มือถือ แท็ปเล็ต อยู่ที่บ้าน41524

"ทั้งนี้ การส่งเสริมการเล่นจึงเป็นการกระตุ้นสมองให้เปิดรับการเรียนรู้ ผ่านความรู้สึกสนุก ก่อให้เกิดวงจรก ารเรียนรู้และพัฒนาการที่รอบด้าน ทั้งร่างก าย จารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา และช่วยเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร EF(Executive Function) ในการจัดการความคิด ความรู้สึกและการกระทำ การยั้งใจศิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์การยืดหยุ่นท งความคิด การวางแผน ตั้งเป้าหมาย มุ่งมั่น แก้ไขปัญหา ช่วยเหลือตัวเจงได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยตนเอง การป ฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และพ่อแม่ผ่านการเล่น ซึ่งช่วงวัยปฐมวัย ตั้งแต่อายุ 2 - 6 ปีเป็นช่วงเวล าที่สำคัญ (Golden opportunity/) ในการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเต็ก เพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่วัยเรียน วัยรุ่นและวัยทำงาน ให้สามารถปรับตัว ยู่ร่วมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถตั้งเป้าหมายชีวิตได้อย่างชัดเจนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภ าพ พร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ภายใต้แนวคิด "พลังแห่งการเล่นสู่หลังแห่งชีวิต " รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว


41527

ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย จธิบตีกรมอนามัย กล่าวว่า การเล่นของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษามีความสำคัญและมีคุณค่า เพราะการเรียนรู้ของเต็กวัยนี้ ที่เหมาะสมคือการเรียนรู้ผ่านก ารเล่นและการเรียนรู้อย่างมีความสุข การเล่นที่ดีจะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา อารมณ์ สังคม มีวินัย มีการวิเคราะห์เกิดความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การปรับตัว และพัฒนาการอารมณ์

                                                                                  

ความสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยมี 4 องค์ประกอบหลักสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก เพื่อขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ภายใต้แนวคิด "พลังแห่งการเล่นสู่พลังแห่งชีวิต" ได้แก่

1) พื้นที่เล่น Space) ต้องสอดรับกับบริบทแต่ละพื้นที่ เป็นสถานที่ปลอดภัย และสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกช่วงเวลา

2) ผู้อำนวยการเล่น (Play worker) ผู้ที่สนับสนุนการเล่นของเต็ก โดยยึดเต็กเป็นศูนย์กลางตำเนินการผ่านพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชน

3) กระบวนการเล่น (Play process) เน้นการเล่นที่ฮิสระ ตรอบครัว มีส่วนร่วม และเป็นการเล่นที่ส่งเสริมสุขภาพทางกาย การเจริญเติบโต เช่น วิ่ง กระโดด ขว้าง ปีนป่าย วิ่งเขี้ยว วิ่งเก็บของ เป็นต้น

4) หน่วยบริหารจัดการการเล่น (Play Management Unit) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหน่วยบริการสาธารณสุข จงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนกรมอนามัย / 24 มีนาคม 2565 กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
Comments