Siamcoverage TH‎ > ‎

เปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรี “บึงกรับใหญ่”

posted Nov 3, 2019, 6:34 AM by siam coverage   [ updated Nov 3, 2019, 6:37 AM ]บนพื้นที่ 180 ไร่ เป็นสถานที่ส่งเสริมสุขภาพ อันประกอบด้วยลานออกกำลังกายแอโรบิค ลู่วิ่งและปั่นจักรยาน รอบบึงยาว 2.8 กม. และเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมและการฝึกอบรมและการพักผ่อนในรูปแบบของแพพักและแพอาหารของดีชุมชนตำบลกรับใหญ่ เป็นพื้นที่ปกครองส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านโป่งมีพื้นที่ประมาณ 44.24 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 12,902 คน มี 11 หมู่บ้าน พื้นที่ทิศเหนือติดกับ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทิศใต้ติดกับตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และทิศตะวันตกติดกับอำเภอท่ามะกา จังหวัดราชบุรี ประชาชนมีหลายเชื้อชาติทั้งไทย ลาว จีน มอญ การดำเนินชีวิตเรียบง่าย มีประเพณีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเองดังคำขวัญของตำบล “ดินแดนสามเมือง ลือเลื่องอ้อยหวาน ปลอดสารผักสด หยาดหยดน้ำนมโค เติบโตเศรษฐกิจ สุจริตคิดเป็น งามเด่นเบญจอาราม ประพฤติงามรักความสามัคคี” พื้นที่แห่งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายรุ่งโรจน์ เจนวิวัฒน์ มอบให้นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่ โดยผ่านมูลนิธิไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ และภายหลังได้มอบให้เทศบาลกรับใหญ่ เพื่อประโยชน์กับทางราชการ จึงได้มีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน นับเป็นสถานที่ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนในชุมขนรวมถึงชุมชนข้างเคียงและนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ และยังช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมให้ผลิตอาหารที่ปลอดภัย จำหน่ายนักท่องเที่ยวเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากได้อีกทางหนึ่งด้วย.
Comments