Siamcoverage TH‎ > ‎

สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

posted Jan 30, 2023, 6:21 AM by siam coverage   [ updated Jan 30, 2023, 6:22 AM ]
1675054370259


ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน 🔬วันนักประดิษฐ์ 2566 🔬 Thailand Inventors’Day 2023 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Event Hall 100-102 | ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯพบกับนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงาน


🟢นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

🟢นิทรรศการรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

🟢นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ

🟢นิทรรศการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ IPITEx 2023

🟢นิทรรศการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2023 : I-New Gen Award 2023

🟢นิทรรศการ Highlight 

🔹ขุมทรัพย์ป่าชายเลน Mangrove Treasure

🔹ขบวนการผู้พิทักษ์ป่าไม้ GUARDIANS OF THE FOREST

🔹พื้นที่เรียนรู้กับนวัตกรรมโดรน FUNARIUM SKY DRONE

🔹จากสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม MAKER SPACE: FROM MAKER TO INNOVATOR

🔹นักประดิษฐ์วิจิตรศิลป์ THE ART OF INVENTION

🔹U2T

🔹จุดเริ่มต้นเล็กๆ ...สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ Youth in Charge


📌ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานในรูปแบบ Onsite และ Online  ในภาคการเสวนา การอบรมและภาคนิทรรศการได้ที่ 


https://inventorsdayregis.com

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ได้ที่ :

https://nrct.go.th/_brochure/inventorsday2023/index.html

Onsite ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566

Online ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

#อว. #MHESI

#วช. #NRCT

#วันนักประดิษฐ์ #ThailandInventors’Day2023
Comments