Siamcoverage TH‎ > ‎

สสท.ชื่นชม สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถ เข้มแข็งเป็นที่พึ่งสมาชิก

posted Aug 29, 2022, 7:55 AM by siam coverage   [ updated Aug 29, 2022, 7:56 AM ]

350056


204125

วันนี้ทีมงาน(คณะกรรมการ, ผู้อำนวยการ ,รองผู้อำนวยการ คณะเจ้าหน้าที่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย) มีโอกาสเยี่ยมสหกรณ์แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ แม้จะเป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก แต่ที่นี้จิ๋วแต่แจ๋ว เพราะเป็นสหกรณ์ที่ดูแลพี่น้องสมาชิกผู้ขับรถ ของสหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถ จำกัด เมื่อย่างเท้าเข้ามา ผู้บริหารสหกรณ์ นายดุสิษฐ์ รัตนาดารา ประธานกรรมการสหกรณ์ และรองประธานชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย และนายศุภสิททธิ์ แสนยศ เลขานุการสหกรณ์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


204136


สหกรณ์แห่งนี้มีจำนวนรถให้บริการประมาณหนึ่งพันคัน ดำเนินการวิ่งรถสามเส้นทาง ในสี่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน


204131


สหกรณ์ได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช 2511 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2519 ทะเบียนกพท 50/2519 เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการที่ตั้งสำนักงานเดิมอยู่ที่ 161/69 ในตลาดเอราวัณตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นครึ่งมีเนื้อที่ 15.5 ตารางวาปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 7 ซอย 2 ถนนมณีพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะเป็นอาคารสำนักงาน 3 ชั้นมีเนื้อที่ 75ตารางวาตามโฉนดที่ดินเลขที่ 22890 เล่ม 229 หน้า 90 เลขที่ดิน 4646 หน้าสำรวจ 3433 ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 2547 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของสหกรณ์ประกอบกับสมาชิกสหกรณ์เพิ่มมากขึ้นและอำนวยความสะดวกสถานที่จอดรถแก่สมาชิกเนื่องจากสำนักงานเดิมไม่สามารถรองรับสมาชิกและไม่มีสถานที่จอดรถให้กับสมาชิกที่มาใช้บริการกับทางสหกรณ์

สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถ จํากัด มีสมาชิกแรกเริ่มก่อตั้ง 100 คนมีทุนดำเนินงานจำนวน 50,000 บาทเริ่มดำเนินงานเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2519 มีท้องที่ดำเนินงานทุกท้องที่ในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงรายโดยมีผลงานดีเด่นของสหกรณ์ดังนี้ในปี 2536 ได้รับรู้รางวัลสหกรณ์ดีเด่นประจำเขตที่ 5 ประเภทสหกรณ์บริการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536 และในปีเดียวกันนั้นก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่นประจำปี 2536 ประเภทสหกรณ์บริการจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนั้นในปี 2537 ได้รับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2537และ2546 ประเภทสหกรณ์บริการทำให้เห็นได้ว่าสหกรณ์แห่งนี้เป็นสหกรณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกโดยวิธีร่วมการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกันคือ 1.จัดให้สมาชิกทำการขนส่งประจำทางการขนส่งไม่ประจำทางการขนส่งโดยรถขนาดเล็กตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 2 ควบคุมและจัดการเดินรถให้เป็นไปตามนโยบายระเบียบและข้อบังคับของทางราชการรวมทั้งส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งและส่งเสริมสหกรณ์ด้วยการ 3 จัดให้มีสถานที่จอดรถต้นทางและปลายทาง 4 จัดให้มีกิจกรรมช่วยเหลือสมาชิกในด้านการประกันภัยเครื่องอะไหล่น้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเชื้อเพลิงโรงงานซ่อมรถส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว 5 จัดให้ได้มาซื้อถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์หรือสิทธิ์ครอบครองกู้ยืมหรือเช่าซื้อรับโอนสิทธิ์การเช่าจำนองหรือสิทธิ์การเช่าซื้อจำนองหรือจำหน่ายขายหรือจำหน่ายด้วยที่อื่นใดซึ่งทรัพย์สิน 6 รับฝากเงินจากสมาชิก 7 จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิก 8 ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม 9 ส่งเสริมการประหยัดทรัพย์การช่วยตัวเองและการร่วมมือช่วยเหลือกันในหมู่สมาชิก 10 จัดหาทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการก่อสหกรณ์ประจำปี 2564 ชุดที่ 37 จำนวน 15 คนและมีจำนวนสมาชิก 852 รายมีจำนวนหุ้น 1,004,394 บาท มีกำไรสุทธิ 679,680 บาท รับฝากเงินจากสมาชิกจำนวน 889 รายเป็นเงิน 20,784,455.24บาท และมีเส้นทางการเดินรถของสหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัดมากมายหลากหลายเส้นทางให้บริการครอบคลุมทั้ง 4 จังหวัด ทำให้เห็นว่าสหกรณ์แห่งนี้ นอกจากจะได้รับรางวัลโล่สหกรณ์ดีเด่นแล้วยังเป็นสหกรณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างดีเยี่ยม. (วันที่ 29 สิงหาคม 2565 )
Comments