Siamcoverage TH‎ > ‎

ข่าวงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคตะวันออก ฯ

posted Sep 11, 2018, 11:32 PM by siam coverage   [ updated Sep 11, 2018, 11:36 PM ]

กระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาพื้นที่ EECและภาคตะวันออก จับมือสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โชว์ศักยภาพนวัตกรรมการจัดการศึกษา และการผลิตบุคลากรรองรับการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะกำกับดูแลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECและพื้นที่ภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาพื้นที่ EECและภาคตะวันออกสู่การปฏิบัติ ประสบผลเป็นรูปธรรมอีกขั้นหนึ่งในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของประเทศ และประกอบด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor ) หรือ EEC ซึ่งการผลิตกำลังคนถือเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมทั้งในภาคตะวันออกและของประเทศ 


ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและดำเนินการในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง สำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกได้มอบหมายสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และภาค 3 ได้บูรณาการร่วมกันมาโดยตลอด ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ซึ่งเป้าหมายของพื้นที่ภาคตะวันออก คือ “ความเป็นเลิศด้านการศึกษาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชั้นนำในอาเซียน” 
 

สำหรับกิจกรรมการเปิดเวทีสร้างการรับรู้ ผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคตะวันออกและ EEC เพื่อให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจระบบการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงการจัดการการศึกษา ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สถานศึกษาทุกสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาคตะวันออกรวม 8 จังหวัด ผ่านการแสดงนิทรรศการผลงานทางการศึกษา การสาธิตผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และผลการดำเนินงานโดยภาพรวม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ในการผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตลาดแรงงานที่ต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่มุ่งหวังเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศในระดับต่อไป


“เป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์เยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพตามการเปลี่ยนแปลง และก้าวสู่ไทยแลนด์ ยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล” พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว
Comments