Siamcoverage TH‎ > ‎

การท่องเที่ยวมาเลเซียจัดงานส่งเสริมการขายในประเทศไทยเป็นครั้งแรกหลังจากการเปิดด่านพรหมแดน

posted Aug 22, 2022, 9:34 AM by siam coverage   [ updated Aug 22, 2022, 9:36 AM ]
241993

กรุงเทพฯ, 18 สิงหาคม 2565 – ประเทศมาเลเซียเปิดด่านพรหมแดนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ปลดล้อกข้อจากัดในการเดินทางเข้าประเทศ การท่องเที่ยวมาเลเซียวางแผนการตลาดเชิงรุกจัดงานส่งเสริมการขายใน 2 จังหวัดหลักในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดกรุงเทพ ระหว่าง วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 หลังจากห่างหายจากการทาการตลาดเชิงรุกมามากว่า 2 ปี

241990

กิจกรรมส่งเสริมการขายจะจัดขึ้นในจังหวัดสงขลาเป็นที่แรก และตามมาด้วยการจัดงานที่จังหวัดกรุงเทพ โดยกิจกรรมดังกล่าวนาทัพโดย Dato’ Sri Hajah Nancy Shukri รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งประเทศมาเลเซีย ร่วมด้วยพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยสายการบินที่มีเส้นทางบินไปยังประเทศมาเลเซีย บริษัทนาเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ประกอบการด้านสินค้าท่องเที่ยวต่าง ๆ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศระยะใกล้ (Short-haul)ที่เป็นเป้าหมายทางการตลาดหลักที่สาคัญของประเทศมาเลเซีย ในปี 2562 ประเทศมาเลเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นจานวนถึง1,884,306 คน และพบว่า ร้อยละ 70 ของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวซ้า ดังนั้นนอกจากวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยให้รู้สึกปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอช่องทางสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กลับมาสดใสและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกด้วย

241985

Dato’ Sri Nancy กล่าวว่า “ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็นปีที่ท้าทายเป็นอย่างมากสาหรับประเทศมาเลเซีย แต่เมื่อมีการเปิดด่านพรหมแดนในเดือนเมษายน 2565 พบว่ามีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดินทางเข้ามามากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีจานวนมากกว่า 2 ล้านคน และมีรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวราว 8.6 พันล้านริงกิต ดังนั้นเราจึงตั้งเป้าในการต้อนรับนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพิ่มเป็น 4.5 ล้านคน และตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยว 11.1 พันล้านริงกิตในปีนี้ และเราก็ยังคงหวังว่าตัวเลขก็ยังคงจะเพิ่มสูงขึ้น”

241987

“ประเทศมาเลเซียมีความยินดีที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ
ซึ่งรวมถึง Outdoor Theme park ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สูง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้บริการใหม่ ล่าสุด ได้แก่ Genting Skyworld รวมทั้ง Merdeka 118 Tower ในกรุง Kuala Lumpur ซึ่งปัจจุบัน คือตึกที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกอีกด้วย” Dato’ Sri Nancy กล่าวเพิ่มเติม

www.tourism.gov.my FOR IMMEDIATE RELEASE No. 54/2022

ตั้งแต่การเปิดด่านพรหมแดนอย่างเป็นทางการ ประเทศไทยจัดอยู่ลาดับ 1 ใน 4 ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียมากที่สุด ทั้งนี้ประเทศมาเลเซียได้ยกเลิกการกักตัวสาหรับนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามที่กาหนด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นมา และกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศมาเลเซีย (MOH) ก็ได้ประกาศผ่อนคลายกฎเกณฑ์สาหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เช่นกัน

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวไม่จาเป็นต้องกรอกบัตรนักท่องเที่ยว (Traveler’s Card) หรือ แสดงหลักฐานการ ตรวจ Covid-19 ก่อนการเดินทาง (Pre- Departure Test: PDT) หรือเอกสารการตรวจ Covid-19 เมื่อเดินทางทางมาถึง (On Arrival Test : OAT) เมื่อจะเข้ามาในประเทศอีกต่อไป นอกจากนี้ประกันการเดินทางก็ไม่จาเป็นสาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศมาเลเซียอีกด้วย
Comments