Siamcoverage TH‎ > ‎

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด“โครงการต่อยอดนวัตกรรมนิสิตต้นแบบสู่สากลด้วยศาสตร์พระราชา”

posted Aug 31, 2019, 12:01 PM by siam coverage   [ updated Aug 31, 2019, 12:12 PM ]

โดย อ. ดร. จารุดา รัชนี ณ อยุธยา รองคณบดี คณะมุนษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วยเเขกกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ และดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย,ดร.อดุลย์ ดาราธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารจากหลายคณะมาร่วมเปิดโครงการด้วย โดยโครงการมุ่งหวังพัฒนานิสิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นต้นแบบที่ดีในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การตระหนักรู้ สำนึกรู้ เเละเข้าใจในรากเหง้าวัฒนธรรมของตนเอง อันมีอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยเรานั้นถือเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ดังนั้นศาสตร์พระราชา ซึ่งถือเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดิน ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา

ทาง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบสานงานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 

อันเป็นศาสตร์ที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับและไม่มีวันล้าสมัย มาผนวกกับแรงบันดาลใจและหลักความคิดตามเเนวปณิธานของคณะมนุษยศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพนิสิตที่จะเป็นบัณฑิตในวันหน้าให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ คู่คุณคุณธรรมและสามารถนำความรู้ ความสามารถที่มีมาปรับใช้กับคนทุกกลุ่ม ทุกสภาพสังคมเเละวัฒนธรรมที่เเตกต่างกันได้


การพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากลนี้ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ ร่วมกับฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจะจัด“โครงการต่อยอดนวัตกรรมนิสิตต้นแบบสู่สากลด้วยศาสตร์พระราชา” เพื่อต่อยอดนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วม “โครงการพัฒนานิสิตต้นแบบสู่สากลด้วยศาสตร์พระราชา” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่มีจิตสำนึกและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมทั้งเป็นเครือข่ายเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่เข้มแข็งในการขยายผลด้านจิตสำนึกที่ดีดังกล่าวสู่คนรุ่นใหม่ในสังคมไทยและสู่สากลได้อย่างยั่งยืน โดย“โครงการต่อยอดนวัตกรรมนิสิตต้นแบบสู่สากลด้วยศาสตร์พระราชา”นี้กำหนดให้นิสิตทั้ง 21 คนจับกลุ่มกันจำนวน 3-5 คน เพื่อไปสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบใดก็ได้ โดยเน้นคุณธรรมด้านจิตอาสา ที่ได้รับแรงบันดาลใจหรือต่อยอดมาจากศาสตร์พระราชา ที่ได้ไปเรียนรู้มาและนำมาเสนอโครงร่างถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อสังคมจากศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 1 เพื่อให้ได้รับข้อเสนอแนะจากกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนที่จะไปถ่ายทอดในระดับสากล ตลอดจนส่งมอบนวัตกรรมนั้น เพื่อใช้เป็นประโยชน์และขยายองค์ความรู้ให้กับสังคมในโครงการระยะต่อไป และเพื่อพัฒนานิสิตต้นแบบรุ่นที่ 1 จำนวน 21 คนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความซาบซึ้งในศาสตร์พระราชา ตลอดจนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าของประเทศไทย ผู้ต้องรู้สึกหวงแหนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติให้ธำรงอยู่สืบไปซึ่งได้นำนิสิตต้นแบบทั้ง 21 คน ประกอบด้วยนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์ และคณะต่างๆ ไปลงพื้นที่และปฏิบัติกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีกำหนดจัด โครงการต่อยอดนวัตกรรมนิสิตต้นแบบสู่สากลด้วยศาสตร์พระราชา” ที่เป็นรูปธรรมขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแสดงดนตรีฝั่งตะวันตก ชั้น 10 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Comments