Siamcoverage TH‎ > ‎

📍 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ ถิ่นภูเขาไฟ แหล่ง ผลิต ข้าวหอมมะลิ ตรา “เกลียวเชือก” 📍

posted Jul 6, 2022, 9:07 AM by siam coverage   [ updated Jul 6, 2022, 9:08 AM ]
301831


301843


301838


“ เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา ” คําขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในประเทศไทย บวกเพิ่มความพิเศษตรงพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วมากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ ภูเขาไฟพนมรุ้ง ภูเขาไฟอังคาร ภูเขาไฟปลายบัด ภูเขาไฟคอก ภูเขาไฟหลุบ และภูเขาไฟกระโดง จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ก่อเกิดการข้าวน้ำดีเป็นที่ต้องการของตลาด ในนาม “ ข้าวหอมมะลิภูเขาไฟ ” จังหวัดบุรีรัมย์ ยังเป็นที่ตั้งขององค์กรที่เป็นศูนย์รวมของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด เป็นที่รู้จักในชื่อ “ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด ” จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2519 ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด รวมทั้งสิ้น 30 สหกรณ์ นับว่าเป็นองค์กรใหญ่เป็นที่พึ่งพาของสหกรณ์สมาชิกทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพ เชื่อมโยงเครือข่ายโดยเฉพาะข้าวสาร ตามภารกิจหลักของชุมนุมฯคือจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกและเกษตรกรได้ทำธุรกิจร่วมกัน


301833


301833301835


301836

🚩เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (ชสท.) ภายใต้การบริหารงานของนายณศร ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการฯชุดที่ 45 ปักหมุดให้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด เป็นสถานที่ศึกษาดูงานในโครงการ ประชุมคณะกรรมการ ชสท. สัญจร เตรียมความพร้อมผลักดันให้มีการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ เนื่องด้วยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด เป็นแหล่งรวบรวม ผลิตข้าวคุณภาพ จากต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ มีการพัฒนาและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การ ปรับสภาพพื้นที่ปลูกข้าว การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว จนถึงการสีแปรสภาพเป็นข้าวสาร รวมถึงมีโรงสีที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ผลิตข้าวสารพร้อมจำหน่ายให้กับผู้บริโภคภายใต้ ตรา “เกลียวเชือก” จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ภายในจังหวัดและภายในประเทศ และผลิตข้าวสารเพื่อการส่งออกให้กับบริษัทเอกชนรวมถึงติดอันดับสินค้าขายดีอันดับ 1 ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (ชสท.) อีกด้วย


301839


301832


301846


🚩 นางรุ่งอรุณ เชาวกรกุล ผู้จัดการ ชุมนุมฯ พาคณะเดินชมขั้นตอนการผลิตชนิดครบวงจรของโรงสีของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงสีที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) กำลังการผลิต 100 ตัน ต่อวัน พร้อมอุปกรณ์ครบครัน ฉางบรรจุข้าวเปลือก รถบรรทุกสิบล้อ 1 คัน และไซโลข้าวเปลือกความจุ 250 ตัน อีกทั้ง ที่ผ่านมาทางชุมนุมฯแห่งนี้ เข้าร่วมโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตข้าว เช่น โครงการเกิดบุญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณค่าข้าวหอมมะลิของสหกรณ์ไทยให้ไปสู่ระดับสากล รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดงบประมาณสนับสนุนเครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เข้ามาติดตั้งในโรงสี ซึ่งส่งผลให้มีคุณภาพข้าวที่สูงขึ้นได้รับรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจของมวลหมู่สมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น


keli301841


301844🔖- ปี 2547 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทข้าวหอมมะลิ ในการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย

🔖- ปี 2549 กรมการค้าต่างประเทศรับรองเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิไทยตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์

🔖 - ปี 2552 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP HACCP การผลิตข้าวสาร

🔖- ปี 2559 ได้รับการจัดเกรดเป็นโรงสีข้าวประเภทดาวทองจากกระทรวงพาณิชย์

🔖- ปี 2559 ได้รับการจัดเกรดเป็นโรงสีข้าวประเภทดาวทองจากกระทรวงพาณิชย์       


301840


301842


301845


“ ข้าวหอมมะลิของทางชุมนุมฯ เป็นข้าวสารหอมมะลิ 100 % ผลิตจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่สมาชิกปลูกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์อุดมไปด้วยแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟ ผ่านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ และการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนจากโรงสีของชุมนุม ด้วยเครื่องสีและปรับปรุงคุณภาพข้าว อันทันสมัยทำให้ข้าวขาวหอมมะลิ 100 % ตราเกลียวเชือกของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ มีเมล็ดขาว สวย ยาว เรียว เมื่อหุงสุกแล้วมีกลิ่นหอมนุ่มนาน อันเป็นลักษณะพิเศษที่ผ่าน และมั่นใจได้ในความสะอาดปลอดภัย ปราศจากสิ่งปลอมปน ” นางรุ่งอรุณ เชาวกรกุล กล่าวทิ้งท้าย.
Comments