Siamcoverage TH‎ > ‎

มข.จัดประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร หวังพัฒนาธุรกิจไทยสู่ครัวโลก

posted Feb 19, 2019, 7:39 PM by siam coverage   [ updated Feb 19, 2019, 7:44 PM ]

รศ.ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ 2 ที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แสดงศักยภาพทางวิชาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรมนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ต้องตอบตอบโจทย์ผู้บริโภค ตอบโจทย์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุที่อาจจะมีผลต่อธุรกิจด้านอาหาร วันนี้ก็มีผู้ประกอบการเข้ามาสังเกตการณ์เพื่อจะเอาผลงานของนักศึกษาที่ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกนั้นเอาไปต่อยอดทางธุรกิจต่อไป 

โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ทีมได้แก่ ผลิตภัณฑ์บิสกิตข้าวเม่า จากทีม Doozy มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร Cracker Mixed Fiber จากทีมเฟื่องฟ้าสีอิฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผลิตภัณฑ์ข้าวหลามไร้กระบอก (My Boo) จากทีม Bright มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้ง 3 ทีมจะได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าไปแข่งขันงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ( Food Innovation Asia Conference 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ต่อไป


รศ.ดร. พรเทพ ในตอนท้ายว่า อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลให้การสนับสนุนภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 อุตสาหกรรมอาหารได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในระบบเศรษฐกิจและสังคม เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งสร้างอาชีพให้กับประชาชนของประเทศ และรายได้ให้กับประเทศหลายแสนล้านบาทต่อปี แต่อย่างไรก็ดีด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในภาวการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรม โครงการประกวดนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในอนาคต
Comments