Siamcoverage TH‎ > ‎

ส.อ.ท.ผนึกสภาเกษตรกรแห่งชาติเสริมเขี้ยวเล็บภาคเกษตรไทย ผลักดันสู่อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่

posted Nov 25, 2018, 1:02 AM by siam coverage   [ updated Nov 25, 2018, 1:06 AM ]

​ส.อ.ท.ผนึกสภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือ เสริมเขี้ยวเล็บคุณภาพการผลิต-หนุนแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ผลักดันสู่อุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมเชื่อมโยงธุรกิจการค้า ผ่านเครือข่ายสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ แจ้งเกิดผู้ประกอบการด้านการเกษตรสมัยใหม่เพิ่มขึ้น หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคเกษตร-ภาคอุตสาหกรรมเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต


​นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่า เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรก้าวสู่การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอและตรงความต้องการของตลาดในภาคอุตสาหกรรม ได้มีการลงนาม MOU ระหว่างสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับสภาเกษตรกรแห่งชาติขึ้น ในการร่วมมือกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมกับการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากภาคเกษตรกรรม รวมทั้งมีแผนที่จะร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Agri Entrepreneur) ให้มากขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคเกษตรควบคู่ภาคอุตสาหกรรมเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต


ทั้งนี้ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าให้กับภาคการเกษตรแบบครบวงจร ทั้งด้านเทคโนโลยี เครื่องจักร คุณภาพมาตรฐานและการตลาด โดยมอบหมายให้สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร จัดทำโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการผลิตทางด้านการเกษตรต่างๆ ให้เข้าถึงอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ได้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆ เพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรมากขึ้น

ด้านนายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (ส.อ.ท.) กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร มีเป้าหมายในการยกระดับการพัฒนากระบวนการผลิต และคุณภาพสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมเชื่อมโยง Supply ผลผลิตการเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูป ตลอดจนการเชื่อมโยงธุรกิจการค้า ผ่านเครือข่ายสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ และหน่วยร่วมพันธมิตร ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ค้าในประเทศ และผู้ส่งออก ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทาน เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีการหมุนเวียนจากการรับซื้อผลผลิต เกิดการผลิต การลงทุน การจ้างงาน การขนส่ง และบริการ ช่วยให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัว โดยปัจจุบันสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร มีงานให้บริการ ประกอบด้วย การรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council: TFCC) การบริการสนับสนุนเชื่อมโยงภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรและการให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาภาคการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming)


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นมิติครั้งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปทางการเกษตร ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการร่วมกันจัดทำแนวทางการดำเนินงาน เพื่อบริหารจัดการให้ผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สร้างความสมดุลและเสถียรภาพให้กับราคาสินค้าเกษตร ช่วยยกระดับพัฒนาความรู้เกษตรกร รวมถึงการสร้างเครือข่าย ด้วยการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ สู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ” นายศักดิ์ชัย กล่าว 
 

ด้านนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรไทยมักประสบปัญหาหลักด้านการตลาด ขายได้ในราคาที่เป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่สามารถต่อรองราคาได้ทำให้เกิดปัญหาด้านหนี้สินตามมา ดั้งนั้นการลงนามบันทึกข้อตกลงกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาด เป็นการพัฒนาภาคเกษตรให้ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อการส่งออก และพัฒนาผลผลิตไปสู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาบริหารจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด นับเป็นความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคตComments