Siamcoverage TH‎ > ‎

เสวนา บทบาท ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ในการพัฒนาสังคมไทย ฉลองครบ 50 ปี

posted Sep 1, 2022, 9:59 AM by siam coverage   [ updated Sep 1, 2022, 10:02 AM ]
S__57737241

S__57737234

​​
S__57737233

S__57737237

S__57737249

S__21708939

(วันที่ 1 กันยายน 2565) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดงานครบรอบการดำเนินงานปีที่ 50 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการฯ ชสอ. กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ทั้งนี้ในงาน จัดให้มีการ เสวนาครบรอบ 50 ปี ในหัวข้อ“ บทบาทของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ในการพัฒนาสังคมไทย” รวมทั้ง จัดกิจกรรมเชิญชวนสหกรณ์สมาชิก ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนใน “โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน” ของมูลนิธิรามาธิบดี และ ชสอ.ได้บริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 แห่ง ๆ ละ 1 แสนบาท พร้อมเปิดให้บริการเงินรับฝากประจำและจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน “รุ่นครบรอบ 50 ปี ชสอ.” ดอกเบี้ย สูงสุดร้อยละ 3.25 ต่อปีด้วย

​​

1662042204913

1662041917773

1662042017554

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการฯ ชสอ. เปิดเผยว่า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2515 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการให้บริการและสร้างสวัสดิการแก่สมาชิกตามอุดมการณ์สหกรณ์ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์สมาชิกและขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศไทย จนเป็นที่ยอมรับของขบวนการณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เป็นสมาชิก 1,098 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม กว่า 1.3 แสนล้านบาท สมาชิกกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการออมในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมกว่า 2.5 ล้านล้านบาท สินทรัพย์รวมทั้งระบบกว่า 3 ล้านล้านบาท สามารถบริหารกิจการของสหกรณ์ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคมไทย
Comments