Siamcoverage TH‎ > ‎

"มนัญญา" กำชับอ.ส.ค.จัดตั้งจุดคัดกรองในสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

posted Mar 29, 2020, 12:36 AM by siam coverage   [ updated Mar 29, 2020, 12:37 AM ]

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ดังนั้นเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีการมอบนโยบายให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เข้มงวดกับสำนักงาน อ.ส.ค. ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค โดยมีการจัดตั้งจุดคัดกรองในการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงงาน อีกทั้งจัดหาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อ, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับบุคคลากรในหน่วยงาน ซึ่งทาง อ.ส.ค. ก็ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง (เกษตรกร, ผู้บริโภค) ตลอดจนการดำเนินงานขององค์กร อ.ส.ค.
Comments