Siamcoverage TH‎ > ‎

กรมหม่อนไหมร่วมกับบริษัทจุลไหมไทย เร่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตไหมอุตสาหกรรม ตาม “นโยบายตลาดนำการผลิต”

posted Apr 6, 2021, 6:36 PM by siam coverage   [ updated Apr 6, 2021, 6:37 PM ]
1617713208625

กรมหม่อนไหมร่วมกับบริษัทจุลไหมไทย เร่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตไหมอุตสาหกรรม ตาม “นโยบายตลาดนำการผลิต”

412655


นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นายสันติ กลึงกลางดอน และ นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมหม่อนไหม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท จุลไหมไทย จำกัด โดยมีนางสุวรรณี คุ้นวงศ์ พร้อมด้วย นายจงสฤษดิ์ คุ้นวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และมอบเส้นไหมแก่กรมหม่อนไหมเพื่อนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมสร้างอาชีพทอผ้าไหมสำหรับผู้ต้องขัง ในทัณฑสถานหญิง

ทั้งนี้ กรมหม่อนไหมและบริษัทจุลไหมไทย ได้หารือร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการผลิตไหมอุตสาหกรรม โดยการขยายพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรให้ตรงกับความต้องการของตลาด ตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งบริษัทจุลไหมไทยมีความต้องการรังไหม จำนวน 5,000 ตัน แต่ปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิตได้ จำนวน 2,000 ตัน โดยจะเร่งดำเนินการสร้างเกษตรกรรายใหม่ให้เข้าสู่ระบบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมมากขึ้น เนื่องจากเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้สูงและสม่ำเสมอตลอดปี รวมทั้งมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนและเป็นธรรม ซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนเกษตรกรรายใหม่ 1,000 ราย โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรม สนับสนุนปัจจัยการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร

ที่ประชุมยังได้หารือกันในเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในระบบเกษตรพันธสัญญา รูปแบบน่านโมเดลเพื่อผลิตไหมเหลืองอุตสาหกรรม แปลงใหญ่หม่อนไหม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี การอบรมให้ความรู้ในเรื่องการผลิตไหมอุตสาหกรรมครบวงจรทั้งแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม การพัฒนาเครื่องสาวไหมเด่นชัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสาวไหม งานส่งเสริมผู้ทอผ้าไหม Market Place ในการขายผ้าไหมออนไลน์ การแก้ไขปัญหาไหมลักลอบ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารกรมหม่อนไหมได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเส้นไหม ตั้งแต่จุดรับซื้อรังไหมที่มีคัดเกรดรังไหม เพื่อตีราคาตามคุณภาพของรังไหม คลังเก็บรังไหม การสาวเส้นไหม การควบตีเกลียวเส้นไหม การตรวจสอบคุณภาพ การฟอกย้อมสี จนถึงการบรรจุเส้นไหมที่พร้อมจำหน่าย โดยเป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานในการผลิต ตลอดจนการนำงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์ไหมที่เกษตรกรเลี้ยงง่าย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย และให้ผลผลิตสูง
Comments