Siamcoverage TH‎ > ‎

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนโรดแมปการพัฒนาสหกรณ์ ดันสหกรณ์เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชนและสังคม นำร่องระยะแรกสหกรณ์ในทั่วประเทศ 362 แห่ง พร้อมหนุนนวัตกรรมธุรกิจการเกษตรรูปแบบสมัยใหม่รองรับการตลาดที่ท้าทาย

posted Nov 3, 2018, 11:16 PM by siam coverage   [ updated Nov 3, 2018, 11:17 PM ]
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์กำลังเร่งขับเคลื่อนโรดแมป(Road Map)

การพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอภายใต้นโนยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้เป็นผลสำเร็จโดยเร็ว ซึ่งรัฐบาลต้องการให้กลไกลสหกรณ์เป็นกำลังสำคัญของการยกระดับชีวิตวามเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่ให้ดีขึ้น

โดยในเดือนกันยายน 2561ที่ผ่านมาได้เริ่มดำเนินการแล้วในระยะที่1 ในสหกรณ์จำนวน 362 แห่ง แบ่งตามศักยภาพสหกรณ์ได้ 4 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตสูง จำนวน 24แห่ง ประกอบด้วย ดำเนินธุรกิจรวบรวมพืชไร่ แบ่งเป็นข้าว 17แห่ง ดำเนินการธุรกิจรวบรวมพืชสวน แบ่งเป็นยางพารา 1 แห้งปาล์มน้ำมัน 2แห่ง ผลไม้ 3แห่ง และดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตการเกษตรอื่นๆเช่น สินค้าประมง จำนวน 1แห่งกลุ่มที่ 2 เป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตปานกลางจำนวน 32 แห่ง ประกอบด้วย ดำเนินธุรกิจรวบรวมพืชไร่ แบ่งเป็นข้าว 24 แห่ง มันสำปะหลัง 2แห่ง ดำเนินการธุรกิจรวบรวมพืชสวน แบ่งเป็นยางพารา 2 แห้งปาล์มน้ำมัน 1แห่ง ผลไม้ 1แห่ง และดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตการเกษตรอื่นๆเช่น สินค้าประมง จำนวน 2แห่ง

กลุ่มที่ 3 เป็นสหกรณ์ที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพการรวบรวมผลผลิต จำนวน 172 แห่ง ประกอบด้วย ดำเนินธุรกิจรวบรวมพืชไร่ แบ่งเป็นข้าว 112 แห่ง มันสำปะหลัง 10 แห่ง ข้าวโพด 7แห่ง ดำเนินการธุรกิจรวบรวมพืชสวน แบ่งเป็นยางพารา 9 แห่ง ปาล์มน้ำมัน 6 แห่ง ผลไม้ 20แห่ง และดำเนินธุรกิจรวบรวม สินค้าประมง จำนวน 4 แห่งและอื่นๆ 4แห่ง

กลุ่มที่ 4 เป็นสหกรณ์ที่ต้องได้รับการผลักดันให้ดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตจำนวน 133 แห่ง ประกอบด้วย ดำเนินธุรกิจรวบรวมพืชไร่ แบ่งเป็นข้าว 72 แห่ง มันสำปะหลัง8 แห่ง ข้าวโพด 10 แห่ง อ้อย 5แห่ง ดำเนินการธุรกิจรวบรวมพืชสวน แบ่งเป็นยางพารา 18 แห่ง ปาล์มน้ำมัน 5 แห่ง ผลไม้ 14 แห่ง และดำเนินธุรกิจรวบรวม สินค้าประมง จำนวน 1 แห่ง


สำหรับแนวทางการดำเนินงานขั้นต่อไป แต่ละสหกรณ์อยู่ระหว่างจัดแผนพัฒนาความเข้มแข็ง และแผนพัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์จากการประเมินสถานการณ์-วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและกระบวนการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ สมาชิกสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำข้อมูลที่ได้มากกำหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ในลำดับต่อไป

รวมทั้งจัดทำแผนการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติพื้นฐานของสหกรณ์หลักระดับอำเภอ อาทิ สหกรณ์ประเภท1.สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม หรือสหกรณ์ประมง 2.มีแผนดำเนินงานครอบคลุมทั้งอำเภอ3.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์4.ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิต5.สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
รวมทั้งพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกด้าน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกไปจนถึงส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลาง(แม่ข่าย)รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรในระดับอำเภอ

“รัฐบาลรัฐบาลมีนโยบายให้สหกรณ์การเกษตรเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร มีการรวมกลุ่มการผลิตในรูปแบบสหกรณ์เป็นรูปแบบการรวมกลุ่มภาคการผลิตที่เหมาะสม โดยรัฐบาลจะผลักดันให้สหกรณ์ดังกล่าวเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน พร้อมทั้งช่วยต่อยอดนโยบายของรัฐบาลในการดูแลและส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่เกษตรกร การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต” นายพิเชษฐ์ กล่าว

นายพิเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาสหกรณ์ในอนาคต จะมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสมาชิก พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์ พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างธรรมาภิบาลการกำกับและตรวจสอบ เพิ่มความสามารถการำเนินธุรกิจสหกรณ์ ส ร้างนวัตกรรมด้านธุรกิจการเกษตร พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานการตลาดที่ท้าท้าย
Comments