Siamcoverage TH‎ > ‎

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลสิงหนคร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

posted Feb 4, 2020, 3:04 AM by siam coverage   [ updated Feb 4, 2020, 3:08 AM ]

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนเพิ่มมากขึ้น บริเวณนี้มีปัญหาการกัดเซาะสูงมากกว่า 5 เมตรต่อปี จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร้องขอต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งความเดือดร้อนที่ได้รับ จากนั้นจึงได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพร้อมจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการฯ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งมีทั้งผู้ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นนิติบุคคลผู้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม,องค์กรพัฒนาเอกชน,สถาบันการศึกษา,สถาบันศาสนาและนักวิชาการอิสระสื่อมวลชน ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุม จากนั้นได้นำแนวทางแก้ไขปัญหามาทำการสรุปวิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ รวมทั้งนำความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบ เพื่อให้การออกแบบสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพชายฝั่ง และสามารถป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความมั่นคงแข็งแรงตลอดอายุการใช้งาน โดยเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลสิงหนคร แบ่งออกเป็นเขื่อนกำแพงคอนกรีตผิวบล็อกตลอดความยาว 1,750 เมตร


สำหรับเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลสิงหนคร มีการออกแบบให้ทำหน้าที่ป้องกันชายฝั่งทะเลและช่วยสลายพลังงานคลื่น จุดเริ่มต้นของโครงการอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองสิงหนคร เป็นเขื่อนกำแพงกันคลื่นผสม Block Revetment โครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สันเขื่อนลักษณะเป็นจงอย (Parapet) ซึ่งเป็นโครงสร้างสำหรับป้องกันคลื่นกระเซ็นข้ามสันเขื่อนเข้ามายังตัวเขื่อนด้านหน้าหาด ช่วงแรกมีความลาดชัน 1 : 1 โดยมีบล็อกคอนกรีต (Chessboard) วางสลับบนผิวหน้าเขื่อนในลักษณะตารางหมากรุก ทำหน้าที่สลายพลังงานคลื่น คั่นด้วยพื้นที่ชานพัก (Berm) ทำหน้าที่สลายพลังงานคลื่น ขณะที่ตัวเขื่อนช่วงที่ 2 มีความลาดชัน 1 : 3 ส่วนโครงสร้างป้องกันทรายใต้เขื่อนไม่ให้ไหลออก สำหรับชั้นล่างของตัวเขื่อนเป็นชั้นทรายถมบดอัดแน่น โดยมีรูระบายน้ำออก (Weep hole) เพื่อลดแรงดันต่อโครงสร้าง ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเพื่อรองรับตัวเขื่อน ด้านหน้าตีนเขื่อนกำแพงกันคลื่นจะมีชั้นถุงทรายวางเรียง จำนวน 3 ชั้น เพื่อป้องกันการคุ้ยทรายบริเวณตีนเขื่อน และมีกล่องลวดบรรจุหินใหญ่ (กล่องเกเบียน) สำหรับทำหน้าที่เป็นตัวดักทราย (Sand Trap) ด้านหน้าถุงทรายอีกชั้นหนึ่ง โดยด้านล่างสุดจะปูพื้นด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ (Non-Woven Geotextile ) ซึ่งห่อหุ้มชั้นหินขนาดเล็ก หรือชั้นหินกรองไว้


หลังจากที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา แล้วเสร็จ ต่อมามีการศึกษาผลกระทบหลังจากการก่อสร้างตลอดจนหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์สำหรับเป็นประโยชน์ใช้สอยในด้านการพักผ่อนหย่อนใจ โดยบริเวณหัวเขื่อน บริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล ได้ออกแบบเป็นลักษณะขั้นบันไดเพื่อให้สามารถลงชายหาดได้สะดวก เพื่อความต่อเนื่องกับการใช้ประโยชน์บริเวณลานกีฬาชายหาดและลานเอนกประสงค์ การก่อสร้างได้มาตรฐานมั่นคงสามารถช่วยป้องกันแนวตลิ่งช่วยป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มีความเจริญในชุมชน และพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชน ทำให้มีสภาพความเป็นอยู่และกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจชุมชนหลังการสร้างเขื่อน
Comments