Siamcoverage TH‎ > ‎

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เตรียมความพร้อมสู่ปี 2562 สร้างสมดุลแห่งการพัฒนา สายงานประชารัฐเพื่อความยั่งยืน

posted Sep 9, 2018, 12:40 PM by siam coverage   [ updated Sep 9, 2018, 12:45 PM ]

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 หัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่ ปี 2562 สร้างสมดุลแห่งการพัฒนา สายงานประชารัฐเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบและทบทวนผลการดาเนินการในปี 2561 และรับทราบแผนการดำเนินงานและงบประมาณของปี 2562 พร้อมร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และหลักการใช้ชีวิตของข้าราชการ​ ทั้งนี้ ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ระหว่างปี พ.ศ.2560-2579 เพื่อพัฒนาประเทศ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยยึดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสิ่งที่จะชี้วัดความสำเร็จ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร ก็คือข้อมูลจากการจดบันทึกบัญชีของเกษตรกร โดยมีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการทำบัญชีให้เกษตรกรได้มีความรู้และเข้าใจในการนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการภาคการเกษตรได้ สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นต่อสถาบันเกษตรกร เกษตรกร สหกรณ์ และประชาชนโดยทั่วไป ได้มองเห็นความสำคัญของการทำบัญชีและนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและวางแผนการจัดระเบียบรายรับ-รายจ่าย ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สิน รู้จักความพอมี พอกิน พอใช้ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ตนเองและครอบครัว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบฐานรากในการพัฒนาสู่การขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมั่นคง


​นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร โดยกรมฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการให้องค์ความรู้ทางบัญชี ควบคู่กับภารกิจหลักด้านการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งด้วยบัญชี เกษตรกรได้มีความรู้และเข้าใจในการนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการภาคการเกษตรได้อย่างเหมาะสม สมดุลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประชาชนได้ใช้บัญชีเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจระดับฐานราก รวมถึงการพัฒนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเงินและการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ซึ่งมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปัจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สอนแนะการทำบัญชีให้เกษตรกร แบ่งเป็นบัญชีในครัวเรือน จำนวน 5.6 ล้านครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ จำนวน 2.4 ล้านครัวเรือน เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลเป็น ใช้ข้อมูลทางบัญชีมาวางแผนการลงทุนและการผลิตได้ ส่งผลให้ผลผลิตได้ราคา มีรายได้เพิ่มและมีกำไร รวมทั้งได้สร้างเครือข่ายครูบัญชีอาสาทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชี สู่เกษตรกร เยาวชน และคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ก้าวสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


​อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่ปี 2562 สร้างสมดุลแห่งการพัฒนา สายงานประชารัฐเพื่อความยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 นี้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรกรมฯ ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา และต่อยอด การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 โดยนำปัจจัยแวดล้อมต่างๆ รวมถึงยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงฯ มาเป็นกรอบในการวางแผน อีกทั้ง เป็นโอกาสสำคัญให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กรร่วมกัน
Comments