Siamcoverage TH‎ > ‎

สสท. จับมือ สสจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน

posted May 25, 2022, 12:31 PM by siam coverage   [ updated May 25, 2022, 12:31 PM ]
S__42729474


(25 พฤษภาคม 2565) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรม “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” หลักสูตรที่ 1 ซึ่งจัดโดยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (สสจ.กาฬสินธุ์) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นเงินจำนวน 27,000 บาท โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสหกรณ์เข้าร่วมจำนวน 15 สหกรณ์ จำนวน 60 คน โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน และมีนายวิทยา วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเจียง นาอุดม กรรมการฯ สสท. นายวงศกร เอการัมย์ กรรมการฯ สสท. พร้อมด้วย นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ สสท. และนางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการสายงานส่งเสริมสหกรณ์ สสท. เข้าร่วมเป็นเกียรติ


S__42729477

IMG_6282


นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกรและสหกรณ์ในสถานการณ์น้ำมันแพง ค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้ทั้งผู้ประกอบการ เกษตรกร อาจจะได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น การที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ ร่วมมือกับ สสจ.กาฬสินธุ์ ในการจัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ถือเป็นการให้ความรู้ด้านกฎหมายและทำให้ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือกันเพิ่มมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณประธานฯ สสจ.กาฬสินธุ์ ที่ช่วยดำเนินการและจัดงานอบรมพร้อมทั้งจัดงานมหกรรมสินค้าผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภทโดยตรงสู่ผู้บริโภค ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดงานมหกรรมสินค้า อย่างยิ่งใหญ่ รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท เป็นผลผลิตโดยตรงสู่ผู้บริโภค โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์และยังเป็นการทำให้ประชาชนรู้จักสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อสานต่อนโยบายของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในการสร้างเครือข่ายกระจายอำนาจสู่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ทั้งในเรื่องการอบรม ให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสหกรณ์ จึงขอเชิญเที่ยวชมงานดังกล่าว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) มีสินค้าแปรรูป ผ้าพื้นเมือง ผลิตผลทางเกษตร รวบรวมอยู่ในที่นี่ ที่เดียว และขอให้มั่นใจว่า สสท. จะไม่ทิ้งสหกรณ์ใด สหกรณ์หนึ่ง ไว้ข้างหลัง”S__42729476


S__42737666


S__42729478


พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวถึงการจัดอบรมครั้งนี้ว่า “พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 กำหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้วทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้ การตรวจสอบกิจการเป็นการตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แทนสมาชิก มีภารกิจตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สหกรณ์มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนนายทะเบียนสหกรณ์ได้กำหนดระเบียบทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งกำหนดให้บุคคลที่จะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ดังนั้นผู้ตรวจสอบกิจการจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบกิจการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และมวลสมาชิกสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตระหนักถึงภารกิจอันสำคัญของผู้ตรวจสอบกิจการ จึงได้จัดให้มีโครงการอบรม "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" ขึ้น โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะด้านงานตรวจสอบกิจการให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้ได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของ ผู้ตรวจสอบกิจการ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ รวมทั้งระเบียบและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจกการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ข้อ 7(2)”
Comments