Siamcoverage TH‎ > ‎

สสท.หนุนอบรม สสจ.นครราชสีมา ติวเข้มผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)

posted Jul 17, 2022, 10:03 AM by siam coverage   [ updated Jul 17, 2022, 10:04 AM ]

311446


311440

 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 - นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) ทั้งนี้ ประธานฯ สสท. พร้อมด้วยนายวงศกร เอการัมย์ กรรมการดำเนินการ และนางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการ สสท.เป็นผู้แทนมอบเงินอุดหนุนแก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 170,000 บาท โดยมีนายทอง วิริยะจารุ ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา นายประสิทธิ์ หงาสูงเนิน กรรมการเลขานุการ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา นายบุญธรรม เดชบุญ ประธานฯ สอ.ครูนครราชสีมา จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 207 คน 75 สหกรณ์


311441


นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธาน สสท. กล่าวว่า พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 53 กำหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้ การตรวจสอบกิจการเป็นการตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แทนสมาชิก มีภารกิจตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สหกรณ์มีการพัฒนา เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น ผู้ตรวจสอบกิจการจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบกิจการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และมวลสมาชิก


311442


นายทอง วิริยะจารุ ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสันนิบาตแห่งประเทศไทย ว่าด้วยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์แนะนำช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์ในจังหวัดและให้การศึกษาอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์รวมถึงการสนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง

ทั้งนี้ที่ผ่านมา หลายสหกรณ์ประสบปัญหาในการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ เนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้มี โครงการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร 1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเละเพิ่มทักษะด้านงานตรวจสอบกิจการและทำให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการอบรมเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์311451


“การอบรมดังกล่าว ผู้อบรมจะได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเกท ระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ รวมทั้งระเบียบและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชีของสหกรณ์ อีกทั้งสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยงบประมาณในการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดสรรคืน 10% ของเงินค่าบำรุงที่สหกรณ์ทั้ง 7 ประเภทในจังหวัดนครราชสีมา ส่งชำระให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในปี 2563 และ 2564 เป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท ในโอกาสนี้ขอขอบคุณสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้” นายทอง วิริยะจารุ ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าว
Comments