Siamcoverage TH‎ > ‎

กรมวิทยาศาสตร์บริการรุกหนักปั้นแบรนด์สินค้าไทยพร้อมลุยโกอินเตอร์

posted May 7, 2018, 3:08 AM by siam coverage   [ updated May 7, 2018, 3:11 AM ]

กรมวิทยาศาสตร์บริการนำทัพสินค้า OTOP และ SMEs ทดสอบตลาดในงาน Chic Art Craft Food บนห้างกลางกรุง พร้อมเชิญกูรูมืออาชีพปั้นแบรนด์และผลิตภัณฑ์ระดับประเทศเสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน หวังยกระดับผลิตภัณฑ์และเสริมแกร่งแบรนด์ไทยพร้อมแข่งในตลาดภายในและต่างประเทศ


นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เร่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่วิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการพร้อมเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ การค้าการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยจัดอบรมเสริมเขี้ยวเล็บแก่วิสาหกิจชุมชนโดยเชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญกลยุทธด้านตลาดออนไลน์และสากลซึ่งเป็นกูรูด้านการสร้างแบรนด์และผลิตภัณฑ์


โดยเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรือน กระบวนการผลิต จนนำไปสู่การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ otop (ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ของใช้และของประดับตกแต่ง ผ้าและสิ่งทอ โดยนำองค์ความรู้และงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และได้พัฒนาคุณภาพต่างๆ จนได้รับการรับรองในด้านต่างๆ เช่น อย. มผช. GMP หรือการรับรองในด้านต่างๆ จนถึงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ ให้มีความสวยงาม มีอัตลักษณ์ ควบคู่กับองค์ความรู้ทางด้านการตลาด จนนำไปสู่การการทดสอบหรือจัดจำหน่ายสินค้า เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาให้กับผู้ประกอบการแบบครบกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ นอกจากนั้นยังได้นำผู้ประกอบการสินค้า 35 กลุ่ม นำสินค้ามาจำหน่ายและทดสอบการตลาดภายใต้งาน Chic Art Craft Food 2018ณ.ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ (จตุจักร) เมื่อเร็วนี้อีกด้วยนางอุมาพร กล่าวด้วยว่า การดำเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของสินค้าโอท็อปให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและขยายโอกาสเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจชุมชนในทุกภูมิภาคตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ผลักดันสินค้าโอท็อปให้เข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐานและขยายโอกาสเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่วิสาหกิจชุมชนในทุกภูมิภาคตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ผลักดันสินค้า OTOP ให้เข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน จากการดำเนินการดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่วิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค


ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้นำสินค้าที่มีคุณภาพได้การรับรองมาตรฐานไปทดสอบตลาดกับผู้บริโภค ในตลาดระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อรับทราบความต้องการอย่างแท้จริง พร้อมนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างโอกาสทางการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าระดับสากลต่อไปอนึ่งผู้ประกอบการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เคยนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต จนผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและเข้าสู่กระบวนการยื่นขอและได้รับการรับรองในด้านต่างๆ ที่มาร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน 35 กลุ่ม แบ่งออกเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 19 ราย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 8 ราย ผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ 6 ราย ผลิตภัณฑ์ของใช้และของประดับตกแต่ง 2 ราย
Comments