Siamcoverage TH‎ > ‎

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น-กลางให้แก่นักเรียนภาษาญี่ปุ่น

posted Aug 25, 2019, 3:42 AM by siam coverage   [ updated Aug 25, 2019, 3:45 AM ]

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์สมชาย โชคตระการผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศคอนว่า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น-กลางให้แก่นักเรียนภาษาญี่ปุ่น 


โดยนักเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ทุกคนจะเดินทางไปฝึกงานเกษตรในฟาร์มของเกษตรกรที่ประเทศญี่ปุ่นระยะเวลานาน 3 ปีภายใต้โครงการถ่ายทอดทักษะและเทคนิคให้แก่นักฝึกงานต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น


การเดินทางไปฝึกงานเกษตร ณ ประเทศญี่ปุ่นนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์และประโยชน์มากมายเช่นการได้เรียนรู้ เทคโนโลยีการเกษตรด้านต่างๆ ที่เจริญก้าวหน้ากว่าการเกษตรของประเทศไทยอย่างมากเช่นความรู้และเทคนิคตั้งแต่การวางแผนการผลิตเทคโนโลยีการผลิต การดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ ไปจนถึงช่องทางการตลาด 


นอกจากนั้นยังจะได้รับการฝึกฝนระเบียบวินัยความละเอียดรอบคอบ ความขยันอดทน การเอาจริงเอาจังกับการปฎิบัติงานและอื่นๆจากเกษตรกรชาวญี่ปุ่นอีกด้วย


นอกจากนั้นยังได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยเป็นการต่อยอดความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นที่ได้เรียนในประเทศไทยก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น โดยมีนักฝึกงานบางคนที่ผ่านโครงการนี้สามารถสอบผ่านการวัด ระดับความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นถึงระดับ N-3 ได้ ซึ่งอาจสามารถเปรียบเทียบได้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นในสถาบันการศึกษาในประเทศได้


ตลอดระยะเวลา 3 ปีในการใช้ชีวิตทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นจะทำให้นักฝึกงานได้ครอบครัวเกษตรกรเป็นครอบครัวอุปถัมภ์และเป็นเครือข่ายที่สำคัญอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในอนาคตของนักฝึกงานเอง เพราะนักฝึกงานไทยจะสามารถสอบถามและเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงหลักการบริหารจัดการ ธุรกิจเกษตรในสไตล์ญี่ปุ่นผ่านความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อครอบครัวของเกษตรกรญี่ปุ่น


นอกจากนั้นสิ่งที่นักฝึกงานจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการที่สำคัญอย่างยิ่งอีกประเด็นหนึ่งคือการได้มีโอกาสสะสมเงินทุนจากค่าแรงในการทำงานเพื่อนำมาเป็นเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจเกษตรเล็กๆ ของตนเองภายหลังเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีอดีตนักฝึกงานจำนวนมากเป็นเจ้าของธุรกิจฟาร์มของตนเองภายหลังเดินทางกลับมาประเทศไทย
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) ได้เปิดหลักสูตรการเรียนทางไกลรองรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ซึ่งมีนักฝึกงานราว 50 คนลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของ มสธ. และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ยังฝึกงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย


นักเรียนที่สำเร็จการเรียนภาษาญี่ปุ่นในครั้งนี้เกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่จบการเรียนมาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีหลายแห่ง หลายจังหวัด บางคนจบปริญญาตรีแล้ว แต่ด้วยความรักความศรัทธาในอาชีพเกษตรกรรมทำให้พวกเขาตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ โดยความคาดหวังของโครงการฝึกงานเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่นนี้คือการสร้างผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ การสร้างสมความรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่ได้ฝึกปฏิบัติทั้งระหว่างเรียนอยู่ในประเทศไทยและที่จะได้รับจากประเทศญี่ปุ่น จึงเชื่อมันอย่างยิ่งว่านักฝึกงานเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะสามารถพัฒนาตนเองจนเป็นกระดูกสันหลังชุดใหม่ที่แข็งแรงช่วยค้ำจุนการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต ทดแทนกระดูกสันหลังชุดเก่าที่กำลังกลายเป็นสังคมเกษตรกรผู้สูงอายุเต็มรูปแบบได้อย่างแน่นอน
Comments