Siamcoverage TH‎ > ‎

รณรงค์การบริโภคนมวันเด็กแห่งชาติ

posted Feb 23, 2020, 4:23 PM by siam coverage   [ updated Feb 23, 2020, 4:27 PM ]

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน " ไทย-เดนมาร์ค มิลล์สิค เฟสติวัล 2020  ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2563   โดยมีดร.อาทิตย์   เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)  นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมงาน ณ. บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  จัดขึ้น ณ. วงเวียนหอนาฬิกา อ.เมือง จ.อุทัยธานี เมื่อเร็วๆนี้
Comments