Siamcoverage TH‎ > ‎

“วิกฤติโควิด-19” บนความท้าทายของประธานบอร์ด อ.ส.ค. คนใหม่

posted Nov 7, 2021, 8:32 AM by siam coverage   [ updated Nov 7, 2021, 8:33 AM ]
.com/img/a/


.com/img/a/


ภายหลังได้รับตำแหน่งประธานบอร์ดองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย “ปริญญา เพ็งสมบัติ” อดีตผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ออกมาท้าชนวิกฤติโควิด-19 และปัญหาอุปสรรคในองค์กร อ.ส.ค. อย่างจริงจัง ด้วยการประกาศเร่งเดินหน้าขับเคลื่อน อ.ส.ค. ขึ้นแท่นผู้นำด้านอุตสาหกรรมโคนมครบวงจร ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับฟาร์มสู่มาตรฐาน พร้อมปรับกลยุทธ์ธุรกิจผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คเชิงรุก มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เร่งต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มตลาดสินค้าด้วยนวัตกรรม รักษาฐานลูกค้าเก่า ควบคู่หาช่องทางเพิ่มจำนวนคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ


.com/img/a/นายปริญญา เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กล่าวภายหลังเข้ารับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ อ.ส.ค. คนใหม่ว่า จะเร่งขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนา อ.ส.ค. ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมโคนมแบบครบวงจรโดยเร็ว โดยยึดแนวทางการตลาดนำการผลิตด้วยการเร่งปรับเปลี่ยนต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มตลาดสินค้าด้วยนวัตกรรม การเพิ่มจำนวนคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ หรือการสร้าง New S-curve ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรโคนมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งเร่งพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านบุคลากรให้มีความชาญฉลาด กระบวนการทำงานที่ได้มาตรฐานสากล และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อให้ อ.ส.ค. มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยต้นทุนที่ต่ำ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าและกำไรต่อหน่วยที่สูงขึ้น โดยเน้น 4 ด้าน คือ 1.ด้านการบริหารจัดการองค์กร 2.ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 3.ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 4.ด้านการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม


.com/img/a/


โดยในส่วนของด้านการบริหารจัดการองค์กร มุ่งบริหารงานองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรมุ่งเน้นการสร้างบริบทงานเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมซึ่งเป็นบริบทงานการสร้างมูลค่าใหม่ และการขับเคลื่อนงานกลยุทธ์ไปสู่อนาคตตามเป้าหมาย พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการปรับเปลี่ยนธุรกิจ และการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพบุคลากรขององค์กร พัฒนาให้มีการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรให้เป็นปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานและการบริหารงานองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการและเป็นแนวทางในการคลี่คลายปัญหาลดความสูญเสียหรือพลิกวิกฤติสู่โอกาสให้กับองค์กร บริหารจัดการองค์กรเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมกระบวนการที่ดีเป็นระบบ ทำจริงอย่างทั่วถึง และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์การดำเนินงานที่ดีและชัดเจน


.com/img/a/


ส่วนด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม มุ่งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรโคนมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมด้วยยกระดับให้เป็นฟาร์มมาตรฐาน รวมถึงสนับสนุนการเลี้ยงโคนมรูปแบบเชิงรุกด้วยระบบสารสนเทศข้อมูลโคนม การลดต้นทุนการเลี้ยงโคนมและพัฒนาเกษตรกรโคนมให้ผ่านหลักเกณฑ์ฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง เพื่อนำไปสู่การผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพดีเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ให้มีรายได้จากการขายน้ำนมเพิ่มขึ้น มีการลดต้นทุน และกำไรเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้

ส่วนด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาว ทั้งในการประหยัดต้นทุนการผลิตและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการและสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค เน้นการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมที่เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ส่วนด้านการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม มุ่งเน้นตลาดนำการผลิตพร้อมส่งมอบคุณค่าที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้าเป็นการสร้างความประทับใจ และสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานกับลูกค้า ทั้งระดับเอเย่นต์และผู้บริโภค และความภักดีต่อตราสินค้าเชื่อมโยงสะท้อนภาพลักษณ์ต่างๆ ควบคู่กับกลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กร และรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ให้อยู่กับ

องค์กรในระยะยาว ปรับเปลี่ยนต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มตลาดสินค้าด้วยนวัตกรรม การเพิ่มจำนวนคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาช่องทางสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดในสื่อสังคมออนไลน์กับผู้บริโภคตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด หาความแตกต่างในตัวสินค้าหรือมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทําให้สินค้าดูโดดเด่นกว่าสินค้าในตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง (High Value Added Product) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้เพิ่มให้กับ อ.ส.ค. อย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งหมดถือเป็นความท้าท้ายของ “ปริญญา เพ็งสมบัติ”ที่ต้องจับตามองต่อไป
Comments